Версия за печат

00841-2014-0016

BG-с.Ковачевци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: www.kovachevtsi.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителни дейности по Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Ковачевци и с.Калище
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.), Решение № 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.20!2г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369. В проекта за подобект „Реконструкция на общински спортен комплекс в с.Ковачевци“ е предвидено -напълно обновяване на съществуващия стадион, реконструкция и обновяване на сградата със съблекалните и административната част; реконструкция и обновяване на коментаторския пункт; реконструкция и обновяване на помещението за съхранение на спортни уреди;ремонт на тоалетните; изграждане на нова спортна зала; обновяване на оградата и входа на стадиона. За подобект „Къщи за настаняване на гостуващи отбори, с.Ковачевци“ е предвидено изграждане на 14 броя къщички, 7 от които тип „А“ и седем – тип „Б“. За подобект „Мини игрище за футбол в с.Калище“ е предвидено изграждане на мини игрище за футбол.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236100, 45212000

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

ДА

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Реконструкция и обновяване на съществуващ стадион с.Ковачевци:Реконструкция на футболно игрище с размери 105/68 м,лекоатлетическа писта и съществуващия пясъчник за дълъг скок,изграждане на две нови волейболни игрища и едно баскетболно и на трибуни за посетителите;реконструкция на съществуваща сграда за съблекални и администрация;изграждане на спортна зала с размери 16,87/27,82 м;реконструкция на коментаторски пункт;реконструкция на помещение за съхранение на спортни уреди;подмяна на съществуваща ограда от ламарина с метална,лека ажурна ограда с вис. 220 см;изграждане на главния вход на комплекса;реконструкция на съществуваща тоалетна.Изграждане на мини игрище за футбол в с.Калище с размери 22/4 м и съблекални към него със ЗП 73,4 кв.м.Изграждане на 14 бр.къщи за настаняване на гостуващи отбори в с.Ковачевци:със ЗП на всяка къща - 89,3 кв.м, обща ЗП 1250,20 кв.м; площна алейна мрежа 1775,80 кв.м.

Прогнозна стойност без ДДС
4354859 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник следва да представи гаранция за участие в процедурата в размер на 1 /един/ % от прогнозната стойност на поръчката /т.е. 43 548 лв./. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. Важно: При представяне на банкова гаранция за участие в процедурата, същата трябва да се приложи в оригинал. При представяне на гаранция за участие под формата на парична сума, се представя копие от документа за внесена гаранция, под формата на парична сума. Неизпълнението на това изискване има за последица отстраняване на участника от процедурата! Гаранцията за участие се освобождава, задържа и усвоява при условията посочени в чл.61-62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора Преди подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Ковачевци: Банка: Интернешънъл Асет Банк банкова сметка IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с клаузите на договора за изпълнение на обществената поръчка:Гаранцията за изпълнение се освобождава от възложителя в срок до 30 дни от подписване на акт-обр 15 за приемане на строежа. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансовото плащане към Изпълнителя в размер до 50% (петдесет процента) от стойността на договора. Плащането ще се извърши след: • подписване на договора, • Одобрение на договора от ДФ «Земеделие» • представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на авансовата сума; • издаване на фактура от Изпълнителя за аванса по договора; Окончателно плащане в размер на разликата между договореното и авансовото плащане се заплаща в срой до 30 дни, след като: 1. Приключи пълното изпълнение на дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от участниците в строителството акт-обр.15 по Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 1. ДФ “Земеделие” одобри изпълнението на предвидените дейности за реализацията на проект:: 2. ДФ “Земеделие” предостави на Община Ковачевци финансиране за изпълнените дейности при реализацията на проекта по договор № 14/321/01369/27.11.2012 г., , сключен между Община Ковачевци и ДФ „Земеделие” . От цената, представляваща окончателно плащане по договора се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др. /в случай, че има такива/, когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията съдържържащите се в офертата, подписан от участника;2.Декларация за ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,вкл.електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата. 3.Документ,удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер в размер и форма, посочен по-горе в обявлението.4. Копие от застраховка за професионална отговорност,съгласно чл.171 от ЗУТ,като чуждестранните лица могат да посочат и еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата където са установени.5. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще представи допълнителна застраховка покриваща материални вреди по чл.173, ал.2 от ЗУТ,а чуждестранни участници да представят декларация, че ще представят застрахователна полица, еквивалентна на тази по чл.173, ал.2 от ЗУТ, издадена съгласно законодатеството на държавата където е установен /регистриран/ участникът и приложима за територията на Република България.6.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1, б."а" - б. "д", т.2, т.3,т.4, по чл.47, ал.2,т.1, т.4,т.5 и чл.47, ал.5 от ЗОП.В декларацията се включва и информация за публичните регистри в които се съдържат посочените обстоятелства или комепетентият орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. От процедурата ще бъде отстранен участник, за който са налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1,т.4,т.5 от ЗОП. Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, ще наеме най-малко три безработни лица за изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: По т.1 участникътда следва да представи : 1. Удостоверениe от банкa;2 Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. * Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.3. Ако годишния финансов отчет или някоя от съставните му части са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не ги представя, а представя писмена информация за тяхното публикуване.
Минимални изисквания: 1.Участникът да разполага с финансов ресурс в размер не по-малко от 70000 /седемдесет хиляди/ лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът трябва да представи документ за регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата в която е установен или да представи декларация или удоставерение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон за изпълнение на строежи I-ва група, ІII /трета / категория строежи по чл.137, ал.1, т.3, б. “в” от ЗУТ.2.участникът трябва да представи:Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет години), считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към списъка се прилага един или няколко от посочените по-долу документи:1. Писмено посочване за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или2.удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности 3.Описание съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП и Декларация съгласно чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП на техническото оборудване както и на оборудването за изпитване и изследване с приложени към него доказателства за правото на собственост на участника върху същото или за правото му на ползване за срока на договора 4 .Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП на ангажираните специалисти, посочени като ключов персонал, при изпълнението на поръчката, съдържащ информация за образованието, квалификацията и професионалния им опит. 5. Данни за собствени и наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството: Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години, освен когато участника е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице. 6.Участникът да представи:Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен документ;Участникът да представи Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентни.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи,I-ва група,ІII /трета / категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “в’ от ЗУТ 2.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е бил изпълнител на строителство, еднакво или сходено по естество и обем на строителните работи, предмет на поръчката.*За изпълнено строителство, което е еднакво или сходно по естество и обем на стоителните работи, предмет на поръчката, възложителят ще приема изпълнено строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръжения.3.Участникът да разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:автокран с минимална товароподемност при върха на стрелата 15 тона,бетоновози, бетонови помпи,самосвали,валяци,челнитоварачи,багери,грейдери,мини багер,автовишка с мин. работна височина 12м,работна подемна платформа с мин. работна височина12м,работно скеле.Техническото оборудването трябва да е собствено или предоставено на участника за ползване на правно основание от трети лица.4.Участникът да притежава екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва:Ключов експерт 1–Ръководител на екипаКвалификация Висше образование, степен „магистър” в областта, специално ПГС или еквивалентно образование.Общ професионален опитМинимум 5 години общ професионален опит;Специфичен опитПрез последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата да има опит като ръководител на екип /обект/ и/или технически ръководител на минимум на 1 (един) проект/обект, сходен с предмета на поръчката.Ключов експерт 2–Технически ръководител на обектаКвалификация Висше образование в областта на строителното инженерство или средно специално техническо образование или еквивателнтно образование.Общ професионален опитМинимум 5 години общ професионален опит;Специфичен опитПрез последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата да е изпълнявал длъжност „Технически ръководител” на минимум един обект, сходен с предмета на поръчката. * под проект/обект, сходен с предмета на поръчката да се разбира:строителство и/или реконструкция на стадиони и спортни площадки с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, които включват и строителство или реконструкция на сгради като съблекални, спортни зали, сгради за настаняване на гостуващи отбори или др. спортни обекти и съоръженияКлючов експерт 3– Координатор/специалист по безопасност и здравеКвалификация Висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно образование; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ;Специфичен опитМинимум 3 години опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве.5.Участникът трябва да има екип от технически лица, специалисти и работници за изпълнение на поръчката,които като общ брой са не по-малко от 30 -тридесет - човека.6.Участникът да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи:ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;Съгласно чл. 53, ал. 4 ЗОП Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническо предложение, с два подпоказателя : 1.Технологична последователност на строителни процеси - максимален брой точки - 60; управление на риска - максимален брой точки - 40. ; тежест: 50%
Показател: Ценово предложение; тежест: 50%

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи, възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената е в размер на 24 лв. с вкл. ДДС. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Ковачевци или да се плати по следната банкова сметка: Банка: Интернешънъл Асет Банк банкова сметка : IBAN: BG57IBG74788400576000 BIC: IABGBGSF В документа за вннасяне на сумата трябва да се посочи предмета на поръчката. Лицата имат право да разгледат на място документацията преди да я закупят, като разглеждането на документацията не е задължително условие за закупуването й. Предварителният преглед на документацията при възложителя се извършва в административната сграда на Община Ковачевци, стая 11.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се финансира по мярка 321 "Основни услуги за населенето и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата е 10 /десет/ дневен, съгласно чл.120, ал.5, г.1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ