Версия за печат

00841-2014-0016

BG-с.Ковачевци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 31 от 17.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: www.kovachevtsi.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.), Решение № 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.20!2г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369. В проекта за подобект „Реконструкция на общински спортен комплекс в с.Ковачевци“ е предвидено -напълно обновяване на съществуващия стадион, реконструкция и обновяване на сградата със съблекалните и административната част; реконструкция и обновяване на коментаторския пункт; реконструкция и обновяване на помещението за съхранение на спортни уреди;ремонт на тоалетните; изграждане на нова спортна зала; обновяване на оградата и входа на стадиона. За подобект „Къщи за настаняване на гостуващи отбори, с.Ковачевци“ е предвидено изграждане на 14 броя къщички, 7 от които тип „А“ и седем – тип „Б“. За подобект „Мини игрище за футбол в с.Калище“ е предвидено изграждане на мини игрище за футбол.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налище условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите по договаряне - с обявление или без обявление, безпорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществени поръчки ред за открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Кирилов Станимиров
Длъжност: Кмет на Община Ковачевци