Версия за печат

00396-2011-0004

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 264 от 21.07.2011 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00396-2011-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Строителен надзор по време на строителството във връзка с "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф", по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 237 от 01.12.2011 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"КАРИЛ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК:130968178 с управител Албена Илиева, Община Столична, р-н Красно село, ж.к.Белите брези, ул."Царево село"№ 12, ет.3, ап.5, България 1612, София, Тел.: 02 9530657, E-mail: alsup@abv.bg, Факс: 02 9530657

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на независим строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарф Йосиф”, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г по трите обособ. позиции.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.07.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
88000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Тексът на т.3.1. от Договора; Преди промяната: “Общата стойност на договора е в размер на 88 000 лв. (словом: осемдесет и осем хиляди лева) без вкл. ДДС или 105 600 лв. (словом: сто и пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора.”; След промяната: “Общата стойност на договора е в размер на 88 000 лв. (словом: осемдесет и осем хиляди лева) без вкл. ДДС или 105 600 лв. (словом: сто и пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора, в това число по обособени позиции, както следва: 1. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово” – 30 800 лв. без ДДС, 2. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” – 28 160 лв. без ДДС; 3. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф» - 29 040 лв. без ДДС.” ; Правно основание: чл.20а, ал.2 от ЗЗД във връзка с т.10.1. от Договора
Променено условие: Тексът на т.2 от Договора ; Преди промяната: “2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 10.09.2012г.”; След промяната: “2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 30 /тридесет/ месеца, считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проектите.»; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба № 25 от 29 юли 2008г. и т.10.1. от Договора
Променено условие: Тексът на т.2 от Договора ; Преди промяната: “2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 30 /тридесет/ месеца, считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проектите.» ; След промяната: “2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 15.07.2015 г.”; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба № 25 от 29 юли 2008г. и т.10.1. от Договора, Анекси от 23.10.2012г. за удължаване срока за осъществяване на инвестиционните проекти по Договори № 18/321/00515, № 18/321/00516, № 18/321/00517 от 11.05.2010г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
88000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Любенов Георгиев
Длъжност: Кмет на община Борово