Версия за печат

01060-2014-0012

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-03-ОП-32 от 13.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, бул. "3ти март" 59, За: Димитър Радушев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 0887 147176

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vikdobrich.bg/Vik/PublicCommissionIndex.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.12 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на абонаментно правно обслужване, включващо правни консултации

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката е за услуги по категория №21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3, поради което се възлага чрез процедура на договаряне без обявление, с оглед разпоредбата на чл. 103, ал. 2, т. 12 от ЗОП. Във връзка с дейността на възложителя възникват различни по естество казуси с относително висока степен на правна и фактическа сложност в различни сфери на правото, които не могат да бъдат разрешавани с вътрешните ресурси на възложителя. Това налага предоставянето на специализирани правни консултации от опитен външен изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Радушев Радушев
Длъжност: Управител