00470-2014-0010

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. "Шеста" № 9, За: инж. Николина Милева - Началник отдел "ТСУ", Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. "Шеста" № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 497 от 08.07.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2014-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор на обект: „Местен път “Ново селище - Бакалите - яз. Боровица”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 77 от 13.08.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК - 108507750, гр. Кърджали, ул. "Булаир" №14, вх. А, ет. 1, ап. 1, Република България 6600, гр. Кърджали, Тел.: 0361 61110, Факс: 0361 61110

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор на обект: „Местен път “Ново селище - Бакалите - яз. Боровица”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

2

ІII.7) Стойност посочена в договора
1920 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

23.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1920 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене