Версия за печат

01605-2014-0045

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, ул."Иван Вазов" №3, За: инж. Ирена Лозанова; инж. Иванка Шишева, Р. България 1080, София, Тел.: 0884 280913; 0885 397498, E-mail: irena_bdz@mail.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки" при "Холдинг БДЖ" ЕАД ; отдел "Ремонт на ТПС" при "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на 52 комплекта спирачни диска за „Якобс” талига на ДМВ серия 10, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на 52 комплекта спирачни диска за „Якобс” талига на ДМВ серия 10, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” за едногодишен период

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44200000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Конструктивни продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са подробно описани по видове в Спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №II от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
215800 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка /оригинал/, в размер на 2100 лв. Гаранцията за участие се представя по избор на участника под формата на неотменяема банкова гаранция по приложения образец към документацията за участие или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Условията и срок на плащане: - В лева, по банков път; - Плащането ще се извършва, не по-рано от 20 /двадесет/ дни и по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на приемане на необходимите документи /фактура в оригинал, приемо-предавателен протокол, сертификат за качество и сертификат за произход, или друг документ, доказващ произход и качество/, представени, за всяка конкретна доставка. .

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, в заявлението, подписан от законния представител на кандидата или изрично упълномощено от него лице. 2. Посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/ или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е уставовен, както и адрес, включително електронен, за коренспонденция при провеждане на процедурата. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо заявлението /оригинал или нотариално заверено копие/ - представя се, когато заявлението не е подписано от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението и да представлява кандидата в процедурата. 4. Декларации по образец /приложения от документацията за участие/: 4.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП - Приложение №1; 4.2. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение №2 ; 4.3. Декларация по чл.56 ал.1, т.6 от ЗОП - Приложение №3; 4.4. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение №4; 4.5. Декларация по чл.56 ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение №5; Декларациите се подписват от лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП и се представят в оригинал. Когато кандидатът предвижда подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в декларацията посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие от общата стойност на поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Документи съгласно чл.50, ал.1от ЗОП- годишен финансов отчет или посочване на публичен регистър, където е достъпен същия.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискваните документи, Технически изисквания на Възложителя - Приложение № I от документацията за участие. 1. Списък на доставките /копие, заверено от участника/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от минимум една препоръка за добро изпълнение на доставка на резервни части, сходни с резервните части предмет на обществената поръчка. 2. Когато кандидатът не е производител, представя оригинален документ /или нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на същия да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2014 г. и 2015 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ 3. Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие заверено от участника. 4. Образец на сертификат за качество на предлаганите резервни части, издаван от производителя, изготвен с възможност за отразяване на данните от изпитанията и вписване данните от маркировката им – копие заверено от кандидата. 5. Ако кандидатът предлага оригинални резервни части по каталожни и чертожни номера от каталога на производителя на ДМВ серия 10 трябва да представи Техническо предложение на предлаганите резервни части, в съответствие с настоящата Спецификация за доставка на Възложителя, с посочени каталожни и чертожни номера, в което се удостоверява, че предлаганите резервни части отговарят по предназначение, технически характеристики и присъединителни размери на резервните части от каталога на производителя на ДМВ серия 10, същото да е заверено от производителя за производство и доставка през 2014 и 2015 година с оригинален подпис и печат. 6. Ако кандидатът предлага резервни части, съответстващи по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните (от каталога на производителя на ДМВ серия 10), трябва да представи: Техническо предложение на предлаганите резервни части, в съответствие с настоящата Спецификация с приложени към нея чертежи, разработка на производителя и заверено от него за производство и доставка през 2014 и 2015 година с оригинален подпис и печат. Декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него резервни части с тези от каталога на производителя на ДМВ серия 10.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.12.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ www.bdz.bg , раздел "Профил на купувача", "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Горепосочената цена се заплаща, в случай че някое лице поиска документацията да му бъде изпратена от Възложителя, за сметка на същото лице, съгласно чл.28, ал.7 от ЗОП. Документацията се заплаща в касата на Възложителя, находяща се на адрес: в гр.София, ул.Иван Вазов №3, ет.2, стая 219 или по банков път по сметка на възложителя - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД в лева в Банка ОББ, клон "Света София", IBAN : BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC: UBBSBGSF и се получава в деловодството, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

ул."Иван вазов" № 3, 1080 гр.София, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. На основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП са приложени опростените правила за провеждане на обществени поръчки, поради което срока за получаване на оферти е намален на 30 дни. 2. Цялата документация за участие в обществената поръчка е достъпна на електронната страница: http://bdz.bg, раздел Проекти и търгове, Обществени поръчки и търгове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ