Версия за печат

01605-2014-0045

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 46 от 12.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, ул."Иван Вазов" №3, За: инж. Ирена Лозанова; инж. Иванка Шишева, Р. България 1080, София, Тел.: 0884 280913; 0885 397498, E-mail: irena_bdz@mail.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки" при "Холдинг БДЖ" ЕАД ; отдел "Ремонт на ТПС" при "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на 52 комплекта спирачни диска за „Якобс” талига на ДМВ серия 10, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, за едногодишен период.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП с цел осигуряване на ефективност при разходване на средствата, възможността за постигане на по-добри икономически резултати и въз основа на общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител