Версия за печат

00325-2014-0031

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе № 66, За: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., г-н Тенчо Василев, г-н Тодор Ганчев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141107WDpA198231.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка и монтаж на 2 броя нови котли за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: парно-отоплителна централа на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка и монтаж на 2 броя нови котли за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Настоящата процедура е разделена на две обособени позиции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42162000, 44621210, 44621200, 44621220

Описание:

Парогенераторни котли
Водни котли
Отоплителни котли
Котли за централно отопление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Приложение №1 - Технически спецификациии от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
357960 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 200 (двеста) лева, която Възложителя може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Гаранцията се внася за всяка СОП, за която се участва. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, Република България IBAN: BG72 CECB 97901051297400 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: По банков път, при следните условия: - 50 на сто- до 7 /седем/ дни след доставката, монтажа и издаване на акт за въвеждането в експлоатация на котела; - остатъкът от стойността на договора (50 на сто)- на 6 равни месечни вноски с падеж считано от последния ден на месеца, в който е изпълнена доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на котела. Плащането се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписан приемо-предавателен протокол, акт за въвеждане в експлоатация и фактура (-и).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: документация и се състои от 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП както следва: А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, за всяка СОП за която се участва; 4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 8. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/(ако се предвиждат такива); 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо. 11. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”- за съответната обособена позиция се поставят документите за техническото предложение, както следва: 1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение №2; 2. Документи на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на котела по обособената позиция с техническата спецификация на Възложителя (проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други, произхождащи от производителя на котела) – във формата на оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия; В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” за съответната обособена позиция, който съдържа: Ценово предложение, изготвено по приложения в настоящата документация образец – Приложение №3, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника; Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатана с печата на участника. Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената на предлаганите котли .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние: Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ не по-малко от 50% от прогнозната стойност на поръчката по съответната самостоятелно обособена позиция, за която участват. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП. 1.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офератата за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага частника (в оригинала). и/или 1.2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводител на участника.
Минимални изисквания: 1. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние: Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ не по-малко от 50% от прогнозната стойност на поръчката по съответната самостоятелно обособена позиция, за която участват. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП. 1.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офератата за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага частника (в оригинала). и/или 1.2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводител на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП. 1.1. Списък за доставка и монтаж на стоки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от участника, включително стойностите, датите и получателите. 1.2. Доказателства за изпълнени договори по т.2.1: Удостоверения (референции) за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката на стоките, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 3 удостоверения (референции), или Други документи, удостоверяващи изпълнението на доставките, по най-малко три договора с посочване, вида и обема на изпълнените на доставката на стоките - в нотариално завереня форма, минимум 3 документа; 1.3. Валидно удостоверение, че участникът е вписан в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, ал. 1 на ЗТИП - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;
Минимални изисквания: 1. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: 1.1. Участниците да предлагат продукти, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба; 1.2. Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 3 (три) договора за доставка и монтаж на стоки, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Тези 3 (три) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. 1.3. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на съоръжения с предмет сходен с предмета на поръчката; 1.4. Участниците да имат технически възможности за изпълнението на поръчката;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 80
Показател: Срок за изпълнение на доставката и монтажа ; тежест: 8
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 12

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.12.2014 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Срокът за получаване на документация е посочен в обявлението на обществената поръчка. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.12.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.12.2014 г.  Час: 08:00
Място

Офертите ще се отварят в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача в електронното досие на поръчката със следния интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141107WDpA198231 На същия интернет адрес ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, направени по реда чл. 29 от ЗОП, както и уведомление за датата и часа на публичното оповестяване на ценовите предложения, а така също и всички законовопредвидени публикации, които следва да бъдат направени в електронното досие на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на нов котел, тип ВК- 4 Gcal/h- водогреен
1) Кратко описание

Доставка и монтаж на нов котел, тип ВК- 4 Gcal/h- водогреен;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44621220, 44621210

Описание:

Котли за централно отопление
Водни котли

3) Количество или обем

Съгласно Приложение 1- Технически спецификации

Прогнозна стойност, без ДДС
216952 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на нов котел, ПК- 4, комбиниран пара и вода
1) Кратко описание

Доставка и монтаж на нов котел, ПК- 4, комбиниран пара и вода

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44621200, 42162000

Описание:

Отоплителни котли
Парогенераторни котли

3) Количество или обем

Съгласно Приложение 1 - Технически спецификации от документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
141008 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение