Версия за печат

02824-2014-0002

BG-с.Тополи, Община Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОДЗ №36 "Ран Босилек", ул.Александър Димитров №58, За: д-р Олга Томова-Куцарова,д.п., Република България 9000, с.Тополи, Община Варна, Тел.: 0884 029752, E-mail: detskigradinivarna_zop@abv.bg

Място/места за контакт: ОДЗ №36 "Ран Босилек"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

Адрес на профила на купувача: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на ОДЗ №36 "Ран Босилек"”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: с.Тополи,община Варна,ул.Александър Димитров №58
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено от Изпълнителя с участието на технолог и одобрено от медицинското лице или директора на детската градина седмично меню, ежедневно в работни дни / около 252 работни дни/. За децата от 3 г. до 7 г. да се извършва доставка на: закуска, подкрепителна закуска , обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска по график. За децата на 5г. и 6г. в подготвителните групи да се извършва допълнителна доставка на покрепителна закуска за 16.00 ч. Доставките да се извършва два пъти дневно, а именно: - 7.30 часа - закуска за децата от 3 г. до 7 г. и подкрепителна закуска за 10.00 ч.за децата от 3г. до 7г. - 11.30 часа - обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска за 16.00 ч. за децата от 3г. до 7г. и подкрепителна закуска за децата на 5 и 6 год.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894200

Описание:

Приготвени ястия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Детска градина №36 "Ран Босилек" е с капацитет около 130 деца/ от които 65 деца на 5 и 6 год./ .

Прогнозна стойност без ДДС
79000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП е в размер на 1 /един/ % от стойността на поръчката без ДДС и се представя в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: - банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на възложителя, със срок на валидност 150 /сто и петдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на валидност на офертата на участника. - парична сума, преведена по банкова сметка на ОДЗ №36 „Ран Босилек” – IBAN: BG83CECB979033D2051700 BIC: CECBBGSF в банка Централна Кооперативна Банка В платежното нареждане за банковия превод или в текста на банковата гаранция трябва изрично да се посочи предмета на настоящата процедура, за която се отнася гаранцията. 1.1.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, независимо от нейната форма, когато участникът в процедурата: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. 1.3. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите: - оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на възложителя, със срок на валидност по-дълъг с 30 /тридесет/ календарни дни от гаранционния срок на доставената в изпълнение на договора медицинска апаратура. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. - Парична сума, преведена по банкова сметка на ОДЗ №36 „Ран Босилек” –IBAN: BG83CECB979033D2051700 BIC: CECBBGSF в банка Централна Кооперативна Банка 2.1. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши от детската градина - второстепенен разпоредител с бюджет, по банков път по сметка на Изпълнителя след подписване на приемо-предавателен протокол за доставената храна и оригинална фактура, съгласно предварително изготвени менюта, твърдо договорена цена за храноден за деца на възраст от 3-7 г. и твърдо договорена цена за подкрепителна закуска за деца на 5г. и 6г. в подготвителните групи и бройките, подадени в заявката от Възложителя. Заплащането се извършва в срок до 30 ( тридесет) дни след издаването на посочените в преходната точка документи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Приложение №2/ 2.Административни сведения за участника, изготвени по образеца (Приложение № 3) 3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Приложение № 4). 4.Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП (Приложение № 5). 5.Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Приложение № 6). 6.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 7). 7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 8). 8.Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение 9.Документ за внесена гаранция за участие 10.Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 9). 11.Списък на лицата, ангажирани пряко с изпълнение на поръчката (Приложение № 10). 12.Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от Участника, за срока на договора(Приложение № 11) 13.Документ, доказващ внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, за обекта тип «кухня-майка» - копие, заверено от участника; 14.Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват приготвяне и доставка на готова храна - копие, заверено от участника; 15.Списък на материалната база (посочва се точното й местонахождение), включително и на обект тип „кухня - майка“, с която разполага участникът (Приложение № 12) 16.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” „Предложение за изпълнение на поръчката”, (Приложения № 13) ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” „Предлагана цена”, (Приложения № 14)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.10.1 Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 9). В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на доставките. 1.10.2 Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката/доставките, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка. 1.10.3. Списък на лицата, ангажирани пряко с изпълнение на поръчката (Приложение № 10). 1.10.4. Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от Участника, за срока на договора, придружени с документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им, както и Удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ) – копия, заверени от участника. (Приложение № 11). 1.10.5.Документ, доказващ внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, за обекта тип «кухня-майка» - копие, заверено от участника; 1.10.6.Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват приготвяне и доставка на готова храна - копие, заверено от участника; 1.10.7.Списък на материалната база (посочва се точното й местонахождение), включително и на обект тип „кухня - майка“, с която разполага участникът (Приложение № 12).
Минимални изисквания: 1.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, поне два договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка /приготвяне и доставки на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години./ 1.2 Участникът да разполага с минимум следния персонал: - минимум 1 /едно/ лице (технолог) с образование и професионална квалификация в областта на хранителните технологии; - минимум 2 бр. готвачи; - минимум 1 бр. пом. готвачи; - минимум 2 бр. работник кухня. 1.3 Участникът да разполага с минимум 1 брой специализиран транспорт, който да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и да притежават удостоверения за регистрация, издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ). 1.4 Участникът да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните за обекта тип «кухня - майка». 1.5 Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват приготвяне и доставка на готова храна. 1.6 Участникът следва да притежава обект с удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на готова храна на територията на община Варна или съседни общини- Аксаково, Аврен и Белослав (обект тип - кухня - майка), издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.01.2015 г.  Час: 08:30
Място

ОДЗ №36 "Ран Босилек"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за обжалване тече от получаването на документацията ако са изпълнени условията на чл.120, ал.6 от ЗОП. Жалба срещу решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ