Версия за печат

00684-2014-0029

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-35-3 от 10.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница "Лозенец", ул. "Козяк" 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.3) Кратко описание на поръчката

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

24315000, 33157000, 33157200, 33141220, 33181520, 33141328, 33141321, 33123100, 33186200, 33157100, 19500000, 33171210, 33195000, 33171000

Описание:

Различни неорганични химически продукти
Оксигенотерапия и респираторно подпомагане
Комплекти за обдишване с кислород
Канюли
Консумативи за бъбречна диализа
Епидурални игли
Анестезиологични игли
Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)
Нагряване на кръв и флуиди
Маски за медицински газове
Каучукови и пластмасови материали
Ларингеална маска за анестезия и реанимация
Система за наблюдение на пациенти
Инструменти за анестезия и реанимация

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: VII-35-2 от 31.10.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-631398
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 213 - 376881 от 05.11.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 684-2014-29
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

631398

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

31.10.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Вместо:

Най-ниска цена

Да се чете:

икономически най-изгодна оферта при: - предложена цена - 60 % - качество - 30 % - срок на доставка - 10 %

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1407, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Райна Стоянова
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП