Версия за печат

00470-2014-0013

BG-ул. Шеста №9: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Oбщина Черноочене, с. Черноочене, За: инж.Николина Милева - Началник отдел "ТСУ", Република България 6701, ул. Шеста №9, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: ул.Шеста №9, с. Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Черноочене (ОУПО), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно "Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 79400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
150000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение - С; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – Ц; тежест: 30
Показател: Работна програма - Р; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 621408 от 29.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 114 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно "Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене".
V.1) Дата на сключване договора
06.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ГЕО ГРУП” ООД, ЕИК 160056459, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски” № 7, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 623928, E-mail: office@geogroup-bg.com, Факс: 032 623928

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 150000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

За участие в обявената процедура са подадени 3 (три) оферти: 1. „Енерджи Инвест” ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх № 59А, представлявано от Татяна Бисерова Делибашева, оферта с вх. №1/08.10.2014г. 2. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”, София, общ. Възраждане, ул. „Отец Паисий” №47, представляван от Огнян Димитров Бъклов, оферта с вх. №2/08.10.2014г. 3. „ГЕО ГРУП” ООД, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариаполски” № 7, представляван от Добромир Стоянов Желев - Управител, оферта с вх. №3/09.10.2014г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор