01075-2014-0007

BG-Сливен:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-07-459 от 10.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "6-ти септември" №27, За: инж. Янчо Събев - "Инвестиционен Анализатор", РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 662885, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К - Сливен” ООД, гр. Сливен’’.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставяните реагенти са необходими за работата на пречиствателните станции за отпадъни води, необходими за осигуряване на технологичния цикъл при пречистването на битовите и промишлени отпадъчни води.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

24962000

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-07-382 от 23.10.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

01075-2014-0007

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-630066
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1075-2014-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

630066

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.10.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Появили се обстоятелства, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е стартирана процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Пламен Трифонов Трифонов
Длъжност: Управител