Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагнсотично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България № 2, За: д-р Монка Тодорова, България 4700, Смолян, Тел.: 0882 430136, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: д-р Монка Тодорова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 35 от 08.11.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2012-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 06.03.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК 831641528, ж.к. Младост 1, бл.28Б, ул. Димитър Моллов, Република България 1750, София, Тел.: 02 4627118, Факс: 02 4627115

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицински консумативи. реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатория - СОП №1 /група 2.3.5 и 6/: и СОП №2/група 7.8.9.10 и 15/: СОП №3 /група 17 и 18/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
32565.02 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

13.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
35727.96 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Монка Ангелова Тодорова-Данчева
Длъжност: Управител