Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагнсотично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България № 2, За: д-р Монка Тодорова, България 4700, Смолян, Тел.: 0882 430136, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: д-р Монка Тодорова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 35 от 08.11.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2012-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 6 от 08.03.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Ридаком ЕООД ЕИК 175040885, ул. Голям Братан 10, ет.3, ап. Б15, Република България 1618, София, Тел.: 02 955998, Факс: 02 9586568

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицински консумативи. реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория - СОП №3 /група 16 и 18/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
5068 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 27.14% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1375.52 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Монка Тодорова
Длъжност: Управител