Версия за печат

02538-2013-0070

BG-гр. Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Апелативна прокуратура-гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, ет.7, За: Дафинка Димитрова Герджикова-Славчева, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg, Факс: 032 600490

Място/места за контакт: пл. "Съединение"№3, ет.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-001 от 25.06.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0070
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Апелативна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 001 от 15.10.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Делфи Груп"ЕООД, ИН по ДДД BG-131426892, ЕИК по БУЛСТАТ 131426892, ул. "Света София"№8, ет.5, офис 3, Република България 1301, гр. София, Тел.: 02 8509613, E-mail: office@delphy-bg.com, Факс: 02 9583865

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.delphy-bg.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Апелативна прокуратура-гр.Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25 а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина(обн. ДВ, бр.14/2008г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопастност при работа. Персонала на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив е 39 човека, като посочената от възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.10.2013 г. 

Крайна дата

14.10.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
234 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.10.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
234 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Георгиев Даскалов
Длъжност: Административен ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив