Версия за печат

00081-2013-0065

BG-Варна: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул. "Генерал Колев" №92, ет. 5, За: Елица Савова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820837, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Място/места за контакт: Общинско предприятие "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=210.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 13 (13 - Рекламни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Варна, адрес: гр. Варна 9000, бул. „Осми Приморски полк” № 43
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът за интегриран градски транспорт на гр. Варна включва реализирането на 10 компонента, съответстващи на основните стратегически цели на ОПРР за създаване на система за устойчив градски транспорт: Компонент 1 – Автоматизирана билетна система Компонент 2 – Предимство на превозните средства за масов обществен градски транспорт (МГОТ) на кръстовищата Компонент 3 – Сиситема за информация на пътниците в реално време Компонент 4 – Център за управление на МГОТ Компонент 5 - BRT коридор (коридор за бърз автобусен транспорт) Компонент 6 – Подвижен състав Компонент 7 – Съоръжения за колоездене Компонент 8 – Подобрения на три крайни спирки Компонент 9 – Подобрения на производствено-техническата база Компонент 10 – Мерки за достъпност

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79823000, 22462000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по доставка на печатни издания
Рекламни печатни материали

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
777906 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Т - Техническо предложение, включително: Т1 Изработване на печатни и информационни материали и публикации в печатни медии - 10 т., Т2 Организация на пресконференции и публични събития - 10 т., Т3 Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на обществения транспорт - 20 т., Т4 Разработване на интернет страница за услугите в обществения транспорт - 10 т., Т5 Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на колоезденето - 20 т.; тежест: 70
Критерий: Ц - Предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Обявлението и документацията за участие в обществената поръчка са одобрени с Решение №3784/21.10.2013г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 044 - 070714 от 02.03.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 206 - 357087 от 23.10.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д14001186ВН / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.08.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Силвър адвъртайзинг“ ООД, район Слатина, ж.к. Редута, ул. "Иван Миланов" №12, ет. 3, ап. 15, Република България 1505, София, Тел.: 02 9617617, Факс: 02 9617618

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 828269.05 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 777906 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Подадени са оферти от: 1.„Д-р Бранд“ ООД, гр.София 2.„Силвър адвъртайзинг“ ООД, гр.София 3.„Бранд Ню Айдиъс“ ЕООД, гр.София 4.„Обединение за реклама на устойчив градски транспорт Варна“ ДЗЗД, гр.Варна. Членове на обединението са: „Макс Вижън БГ“ ЕТ“2002-Константин Димитров“ 5.„Консорциум Ваком Адвъртайзинг“ гр.Варна. Членове на обединението са: „Ваком Адвъртайзинг“ЕООД , „Интерсофт“ООД „Мирада“ООД и „Булкарго“ООД; 6.„Обединение Интуит Идея Комм“ гр. София. Членове на обединението са: „Идея Комм“АД и „Интуит“ЕООД