Версия за печат

03461-2014-0003

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III" № 215, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 0889 025544

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап 3 по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Автомагистрала „Хемус” е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Подготовката на проекта се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., а строителството е предвидено за програмен период 2014-2020 г. Оставащата за доизграждане част от АМ „Хемус“ условно е разделена на 8 участъка, които поетапно се възлагат за проектиране и строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идейни проекти за етап 3 от проекта, който включва следните три участъка - участък 6 с дължина от около 44 км - от I-5 до ІІ-51, участък 7 с дължина от около 34 км от ІІ-51 до ІІ-49 и участък 8 с дължина от около 30 км от II-49 до АМ "Хемус" (А-2) Белокопитово, като предмет на възлагане по обособени позиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
703000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Финансова оценка на предложението; тежест: 60
Критерий: Техническа оценка на предложението; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 015 - 021210 от 22.01.2013 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 118 - 210168 от 21.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 76 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Първа обособена позиция: Изготвяне на идеен проект за участък I-5 до II-51 като част от етап 3 на АМ "Хемус"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ПЪТПРОЕКТ" ЕООД, бул. "Цар Борис III" № 257, България 1619, София, Тел.: 02 9570502, E-mail: office.patproekt@gmail.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 700000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 448000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 77 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Втора обособена позиция: Изготвяне на идеен проект за участък II-51 до II-49 като част от етап 3 на АМ "Хемус"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "ДОПРАВОПРОЙЕКТ - МИСТ", бул. "Пенчо Славейков" № 4, офис 6, България 1606, София, Тел.: 0884 744499, E-mail: veneta@mist.bg, Факс: 0886 135012

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 600000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 255000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

ОП "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

За I-ва обособена позиция са постъпили следните оферти: 1. Обединение "Свеко - Бурда - 2014", което се състои от следните търговски дружества: "Свеко Енергопроект" АД, България; "Илия Бурда" ЕООД, България; "Свеко Инфрапройект" ООД, Полша. 2. Обединение "ДОПРАВОПРОЙЕКТ - ПЪТПРОЕКТ", което се състои от следните търговски дружества: "Доправопройект" АД, Словакия; "Пътпроект 2000" ООД, България. 3. "Пътпроект" ЕООД, България. За II-ра обособена позиция са постъпили следните оферти: 1. Обединение "ДОПРАВОПРОЙЕКТ - МИСТ", което се състои от следните търговски дружества: "Мист Проект" ООД, България; "Доправопройект" АД, Словакия. 2. ДЗЗД "ХЕМУС - 2020", което се състои от следните търговски дружества: "Трансконсулт - 22" ООД, България; "РУТЕКС" ООД, България; "Трафик Холдинг" ЕООД, България. 3. Консорциум "Мости - Алве", което се състои от следните търговски дружества: "Алве Консулт" ЕООД, България; "Мости Катовице" ООД, Полша; "Мости България" ЕООД, България.