01605-2014-0042

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Николай Бараков, инж. Росица Станкова, РБългария 1080, София, Тел.: 02 8907305, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 8907303

Място/места за контакт: отдел "Информационни технологии", отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/p.php?id=projects.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на сървъри, сторидж масив и виртуализационен софтуер

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

48820000

Описание:

Сървъри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на сървъри - 10 броя, сторидж масив - 1 брой и виртуализационен софтуер - комплект

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е в размер на 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева и 00 ст/. Гаранцията за участие е в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер, като се представя по избор на участника под формата на безусловна неотменяема банкова гаранция по приложения към документацията образец със срок на валидност 150 дни след изтичане на срока на валидност на офертата или парична сума (депозит), внесена по сметката на: “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от съответната стойност относима за всеки един от тримата Възложители(20% от стойността на договора за „Холдинг БДЖ” ЕАД, 40% от стойността на договора за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и 40% от стойнстта на договора за „БДЖ – Товарни превози” ЕООД). Гаранцията за изпълнение може да бъде безусловна неотменяема банкова гаранция в оригинал, в полза на съответния Възложител или паричен депозит по сметка на съответния възложител, със срок на валидност 60 /шестдесет/ дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Съгласно раздел ІІІ. от проекта на договор към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. Офертата трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или упълномощен представител. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларации: 5.1.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по приложения образец. 5.2.Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 /оригинал/ - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца към документацията. 5.3. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, за участие на подизпълнители. 5.4.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Съгласно чл. 50 от ЗОП, чрез предоставяне на посочените в чл.50, ал. 1, т. 2 документи, а при обективна невъзможност за представяне на доказателства, друг документ по преценка на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Участникът следва да има изпълнени не по-малко от 3 /три/ договора за доставка с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, за които се прилагат минимум 3 броя удостоверения. 2. Участникът да представи „Писмо за упълномощаване“ от производителя на техниката адресирано до “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в което производителят изрично да упълномощи Участника да достави оферираната техника и производителя да гарантира непрекъснатостта на гаранцията за целия поискан период (не по-малко от 3 години). 3. Участникът да разполага със собствени, на трудов договор, сертифицирани от производителя специалисти за сервиз на оферираната техника (прилага се списък на специалистите и копия от валидни сертификати за придобита квалификация), както и да разполага със сертифициран от производителя сервиз за предложения вид оборудване (прилага се копие от договор с производител); 4. Участникът да е партньор от най-високо ниво на разработчика на предложения софтуер за виртуализация (прилага се съответния документ доказващ нивото на партньорство); 5. Оферираната техника трябва да е в текущата продуктова линия на производителя (прилага се съответния документ доказващ, че техниката е в текущата продуктова линия на производителя); 6. Декларация, че доставеното оборудване е ново и неупотребявано. 7. Валиден сертификат за наличие на внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент), издаден от акредитирана сертификационна организация за доставки и услуги в областта на информационните технологии. 8. Валиден сертификат за наличие на внедрен стандарт ISO 27001:2005 (или еквивалент), в областта на информационните технологии, издаден от акредитирана сертификационна организация;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Техническата оценка ; тежест: 60%
Показател: Финансовото предложение ; тежест: 40%
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване документацията може да се представи и на хартиен носител, като в този случай се заплаща в касата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул."Ив. Вазов" № 3 или по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF, и се получава срещу платежен документ в деловодството на "БДЖ ПП" ЕООД всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Документацията може да се изпрати и чрез куриер за сметка на получателя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.12.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.4 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ