Версия за печат

01605-2014-0042

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 43 от 06.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ - Пътнически первози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Николай Бараков, инж. Росица Станкова, РБългария 1080, София, Тел.: 02 8907305, E-mail: rstankova@bdz.bg, Факс: 02 8907303

Място/места за контакт: отдел "Информационни технологии", отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на сървъри, сторидж масив и виртуализационен софтуер

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

„Холдинг БДЖ” ЕАД е възложител по чл.7, т. 3 от ЗОП, а „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД са възложители съгласно чл.7, т. 5 във връзка с чл.7в от ЗОП. Доставката на стоки осъществявана, чрез покупка е обект на обществена поръчка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. На основание чл. 14, ал. 1 от ЗОП процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат стойности без ДДС, посоче-ни в същата разпоредба. Прогнозната стойност на разглежданата поръчка попада в стойностите по чл. 14, ал. 1 от ЗОП, поради което „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, като възложители по смисъла на ЗОП следва да проведат ня-коя от приложимите в конкретния случай процедури, предвидени в същия закон, с цел нейното възлагане. Съгласно чл. 16, ал. 8 от ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1-4 /в която категория попада „Холдинг БДЖ” ЕАД/ вземат решение за възлагане на обществени поръчки, чрез открита и огра-ничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. В настоящия случай такива условия не са налице. На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП секторните възложители /каквито са „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД/ вземат решение за възлагане на общест-вени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура по договаряне с обяв-ление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обя-вление. В настоящия случай такива условия не са налице.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18,, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД