00814-2014-0024

BG-Враца:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: Полина Кръстева - Гл. юрисконсулт - за условията по процедурата; арх. Данаил Дилков - за техническата част., Република България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 665441, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg/.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Проекти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

Идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца

ІІ.1.2) Кратко описание

Идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца - от ул. „Поп Сава Катрафилов” до площада при ж.п. гарата, включително и ул. "Търговска", в рамките на проект „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/010, по Приоритетна ос 5: Техническа помощ от ОП „Регионално развитие”.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71220000, 71320000

Описание:

Архитектурно проектиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците

1. Право на участие в обявения конкурс за проект имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), на Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и на изискванията на Възложителя, посочени в конкурсната програма. 2. Не може да участва в конкурса за проект участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „e”), т. 2, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП. 3. Не може да участва в конкурса за проект и участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 от НПКУПИП. 4. Минимални изисквания към участниците: 4.1. Участниците следва да притежават опит в проектирането на пространства с обществено значение и предназначение, като през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението, трябва да са били проектанти на поне един реализиран проект, сходен по обем и съдържание с проекта, предмет на настоящия конкурс. За доказване на това обстоятелство, към списъка по Приложение № 7, участникът следва да представи поне едно удостоверение, издадено от получателя (възложителя) или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за реализирания проект и автора му. 4.2. Ръководителят на проектантския колектив, изготвил конкурсния проект, трябва да има професионална квалификация „Архитект” или „Ландшафтен архитект”, пълна проектантска правоспособност и да е вписан в КАБ. 4.3. Членовете на проектантския колектив, изготвил конкурсния проект, трябва да имат пълна проектантска правоспособност по частта, която са изработили. Наличието на горните обстоятелства се посочва в Списък с имената на авторите (членовете на проектантския колектив) по Приложение № 5. Забележка: Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейности по проектиране, в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия

Съгласно чл. 230 от ЗУТ инвестиционните проекти се изработват от проектанти - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност. Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейности по проектиране, в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

Открит

ІV.3) Критерии за оценка на проектите

Показател 1 (П1) – Функционални изисквания – максимално възможна оценка 25 т. На оценяване по показателя подлежи представеното решение за функционалните възможности и технически решения по отношение поставените от възложителя цели и задачи: - представеното решение за функционалните възможности и технически решения отговаря над 70% от точките в Указания за изпълнение на проектната задача от конкурсната програма – присъждат се 25 т.; - представеното решение за функ. възможности и технически решения отговаря по-малко от 70% и над 40% от точките в Указания за изпълнение на проектната задача от конкурсната програма – присъждат се 15 т.; - представеното решение за функ. възможности и технически решения отговаря под 40% от точките в Указания за изпълнение на проектната задача от конкурсната програма – присъждат се 5 т. Показател 2 (П2) – Обемно-пространствени и художествени решения – максимално възможна оценка 25 т. При оценката на проекта по показателя се включват естетическите качества, начина на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ: - идейният проект покрива над 70% от изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 25 т.; - идейният проект покрива по-малко от 70% и над 40 % от изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 15 т.; - идейният проект покрива под 40% от изискванията на Възложителя за естетическите качества, начин на изграждане и убедителност на архитектурния и дизайнерски образ – присъждат се 5 т. Показател 3 (П3) – Качествени изисквания – максимално възможна оценка 25 т. При оценката на проекта по показателя се включва иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част: - идейният проект отговаря над 70% на изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 25 т.; - идейният проект отговаря по-малко от 70% и над 40% на изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 15 т.; - идейният проект покрива под 40% от изискванията на Възложителя за иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част – присъждат се 5 т. Показател 4 (П4) – Проектна стойност на строежа – максимално възможна оценка 10 т. На оценяване по показателя подлежи цената за изпълнение на строителството – общата стойност, посочена в КСС. Оценката по този показател се получава по сл. формула: П 4 = най-ниска проектна стойност на строежа/проектна стойност на строежа на оценявания участник х 10 Показател 5 (П5) – Публично оценяване от населението - максимално възможна оценка 15 т. На оценяване по показателя подлежи броя на получените гласове за всеки идеен проект на участниците (в рамките на 3 (три) дни). Оценката по този показател се получава по сл. формула: П 5 = брой получени гласове за идеен проект на оценявания участник/максимален брой получени гласове за идеен проект сред всички участници х 15. Условията, редът и начинът на провеждане на публичното оценяване са посочени в Конкурсната програма. Комплексната оценка (КО) на проекта се определя като сбор от оценките по посочените показатели, по сл. формула: КО=П 1+П 2+П 3+П 4+П 5. Максималният брой точки на КО е 100. В случай, че най-високите КО на два или повече конкурсни проекта са равни, предимство има проекта, получил по-висока оценка по Показател 2 – Обемно-пространствени и художествени решения. Проектът, получил най-висока КО, се класира на първо място.

IV.4) Административна информация
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 05.01.2015 г. , Час 16:00
Платими документи

НЕ

Цена: , валута
ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 05.01.2015 г. , Час: 16:00
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите

Български

ІV.5) Награди и жури
ІV.5.3) Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

ДА

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ДА


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012/010.

VI.2) Допълнителна информация

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до конкурсната програма за участие в конкурса за проект на официалната интернет страница на Община Враца - www.vratza.bg, раздел „Профил на купувача” (03-2014-138). Разяснения и съобщения във връзка с процедурата също ще се публикуват в „Профил на купувача”. 2. Обменът на информация в настоящата процедура ще се извършва по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, а при невъзможност - по факс. 3. Настоящият конкурс е таен (анонимен) - провежда се при запазване анонимността на участниците до класиране на проектите им от журито и едноетапен.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка, както и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2014 г.