Версия за печат

00256-2014-0005

BG-с.Братя Даскалови:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-411 от 04.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57, За: Петър Танев, Република България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860". На 20.05.2013 г. на основание чл.14, ал.5, т.2 ЗОП чрез директно възлагане е сключен договор №40 между Община Братя Даскалови и „Авис стил дизайн“ ЕООД. Съгласно сключения договор общината е възложила на "Авис стил дизайн“ ЕООД да изготви Технически проект за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ "Просвета - 1946", в УПИ IX, кв.2, с.Плодовитово, община Братя Даскалови. След предаване на изготвения проект е издадено разрешение за строеж №16/25.06.2013г. на гл.архитект на община Братя Даскалови за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ "Просвета - 1946", в УПИ IX, кв.2, с.Плодовитово, община Братя Даскалови. Видно от предадения в община Братя Даскалови технически проект, проектанти по отделните части на проекта са: Част Архитектура е изготвена от арх.Детелина Тотева; Част Конструктивна е изготвена от инж. Мариела Василева – проектант; Част ПБЗ - инж.Мариела Василева; Част Пожарна безопасност е изготвена от инж.Иван Иванов; Част Електро е изготвена от инж.Емилия Гигова - проектант; Част ОВК е изготвена от инж.Санка Минковска - проектант. Притежатели на авторското право върху проекта, видно от поставените подписи и печати върху проекта, на основание чл.5 от ЗАПСП са посочените по-горе лица. Това се установява от титулните страници на техническия проект по съответните му части. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 2 от ЗАПСП, проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство, са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Изпълнителите на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ "Просвета - 1946", в УПИ IX, кв.2, с.Плодовитово, община Братя Даскалови“ са запазили авторското право върху проекта, ползвайки се от правото, регламентирано в чл.42, ал. 1 от ЗАПСП. Съгласно Договор №61/3/3210860 от 07.08.2014г. сключен между Държавен фонд "Земеделие" и Община Братя Даскалови за отпускане на финансова помощ по мярка помощ по Мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) следва да бъдат реализиран посочения по-горе проект. Съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и предвид обстоятелството, че обектът на интервенция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ Просвета-1946 в УПИ IX, кв.2 по плана на с.Плодовитово“ спада към ІV-та категория, с оглед на издаденото разрешение за строеж №16/25.06.2013г. на гл.архитект на община Братя Даскалови – за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Проектантът може да бъде както физическо, така и юридическо лице, в чийто състав са включени физически лица, с оглед на което и в съответствие с установената практика в случай на няколко автори, поканата за участие в процедурата следва да се изпрати до „Авис стил дизайн“ ЕООД. Мотивите продължават в раздел осем римско от настоящото решение.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Авис стил дизайн" ЕООД, с.Оризово, общ.Братя Даскалови, ул.Волга 5, ЕИК 202055563, електронна поща: avisstyledesign@abv.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ето защо, особено в случай на няколко автори, считам за целесъобразно поканата за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка да бъде изпратена до „Авис стил дизайн“ ЕООД – контрагент по договора за проектиране, въз основа на който е изработен техническия проект, с поставяне на изискване да осигури изпълнение на задълженията по осъществяване на авторския надзор от страна на конкретните лица - автори на проекта за целия период на поръчката. Авторският надзор се упражнява от проектантите на обекта, като техните предписания, свързани с авторските им права, за точното спазване на изработения от тях технически проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да възложи авторския надзор на проектанта. Изложеното до тук е основание да бъде прието, че изпълнението на настощата обществена поръчка от друго юридическо лице би довело до нарушаване на авторското право на посочените по-горе проектанти, следователно са налице основанията за приложение на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възлагането на настоящата поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на авторските права на проектантите. Ето защо поканата за участие в процедурата следва да бъде адресирана до изпълнителя на техническия проект, съгласно договора за проектиране, като в допълнение функцията по надзор следва да се осъществи от същите физическите лица, изготвили проекта. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и са налице условията за договаряне без обявление - пълноправните проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Основната задача на изпълнителя, осъществяващ авторския надзор ще бъде да следи дали строителят изпълнява строителните дейности по обекта съгласно изискванията на изготвения проект. Всяко отклонение от изготвения и одобрен проект, трябва да бъде докладвано на Възложителя. Всички предписания на проектантите, осъществяващи авторския надзор ще бъдат вписани в заповедната книга и ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи. След приключване на строителството проектантите, осъществяващи авторския надзор, ще заверят релевантната екзекутивна документация. Договарянето ще се проведе на 14.11.2014 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на община Братя Даскалови, намираща се в с.Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57. За да вземе участие в договарянето поканеният участник следва да се яви на посочените дата, час и място лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като следва да представи изискуемите съгласно получената покана, за участие в процедурата - документи и информация.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Стоянов Танев
Длъжност: Кмет на община Братя Даскалови