Версия за печат

03461-2014-0004

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III", № 215, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала "Струма" Лот 3"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основание за действията по принудително отчуждаване на имоти, необходими за изграждането на Лот 3 на автомагистрала „Струма“, ще бъде влязъл в сила Подробен устройствен план/Парцеларен план (ПУП/ПП), одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие след приемане от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. Общият брой на имотите към датата на стартиране на процедурата е определен приблизително на 2 900 бр. Дейностите по подготовка и осъществяване на отчуждителната процедура с цел реализация на проекта се разделят на няколко етапа с оглед поредността на необходимите действия, които изпълнителят следва да извърши, а именно: • Провеждане от името на Възложителя на необходимите съгласувателни процедури по изготвените проекти на подробни устройствени планове (ПУП)/парцеларни планове (ПП) за трасето на Лот 3 с компетентните органи съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Целта на дейността е издаване на заповеди от министъра на регионалното развитие за одобрение на отделните ПУП/ПП за Лот 3, както следва: за Лот 3.1 – пътна част; за Лот 3.1 – тунел при с. Железница; за Лот 3.2 и за Лот 3.3. • Изготвяне на доклади за определяне на равностойно парично обезщетение за имотите, включени в съответния проект на ПУП/ПП, при спазване законовите изисквания, уреждащи тази материя. Към всеки от докладите за съответния проект на ПУП/ПП се прилагат самостоятелни оценителски доклади за всеки един имот, заедно с досие на имота. • Осъществяване на техническа помощ при провеждане на отчуждителните процедури, в това число изготвяне на проекти на исканията за отчуждаване със съпътстващите ги нормативно определени документи, както и представяне на разяснения по тях в случай на необходимост.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

70100000, 71356200, 79419000

Описание:

Услуги по подготовка за продажба, по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Услуги по оказване на техническа помощ
Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
189950 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 022 - 034418 от 27.01.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 149 - 268247 от 06.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 72 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

19.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Обединение 2014 за автомагистрала СТРУМА", ул. "Съединение" № 119А, ап. 7, България 9700, Шумен, Тел.: 054 874015, E-mail: struma_2014@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 290000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 189950 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДЗЗД "Обединение 2014 за автомагистрала СТРУМА", състоящо се от следните участници: Кремена Маринова Вичева-Желева; "ГЕО - КОНСУЛТ" ЕООД; Пламен Христов Петков; Артур Едуард Алтунян.