Версия за печат

00684-2014-0029

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница "Лозенец", ул. "Козяк" 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=81.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

24315000, 33157000, 33157200, 33141220, 33181520, 33141328, 33141321, 33123100, 33186200, 33157100, 19500000, 33171210, 33195000, 33171000

Описание:

Различни неорганични химически продукти
Оксигенотерапия и респираторно подпомагане
Комплекти за обдишване с кислород
Канюли
Консумативи за бъбречна диализа
Епидурални игли
Анестезиологични игли
Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)
Нагряване на кръв и флуиди
Маски за медицински газове
Каучукови и пластмасови материали
Ларингеална маска за анестезия и реанимация
Система за наблюдение на пациенти
Инструменти за анестезия и реанимация

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

Стойност, без да се включва ДДС
1079500 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

- за обособена позиция I. „Абсорбент на въглероден диоксид” – 30.00 /тридесет/ лева - за обособена позиция II. „Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане” – 600 /шестстотин/ лева - за обособена позиция III. „Комплекти за обдишване с кислород” – 1100 /хиляда и сто/ лева - за обособена позиция IV. „Трахеални и трахеостомни канюли” – 250 /двеста и петдесет/ лева - за обособена позиция V. „Консумативи за продължителна диализа” – 2100 /две хиляди и / лева - за обособена позиция VI. „Епидурална анестезия” – 80 /осемдесет/ лева - за обособена позиция VII. „Спинални и плексусни игли” – 70 /седемдесет/ лева - за обособена позиция VIII. „Консуматив за инвазивно измерване на налягане” – 1 500 /хиляда и петстотин/ лева - за обособена позиция IX. „Консуматив за затопляне” – 500 /петстотин/ лева - за обособена позиция X. „Маски за обдишване” – 15 /петнадесет/ лева - за обособена позиция XI. „Нестирилни латексови и силиконови шлаухи” – 250 /двеста и петдесет/ лева - за обособена позиция XII. „Ларингеални маски” – 100 /сто/ лева - за обособена позиция XIII. „Консумативи за мониторинг” – 4040 /четири хиляди и четиридесет/ лева - за обособена позиция XIV. „Специални тръби и катетри” – 160 /сто и шестдесет/ лева Гаранцията за изпълнение е 0,05 % от стойността на договора

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участи образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците трябва да притежават: --Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава -Сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ -Оторизационно писмо на името на участника от а/ производителят на медицинското изделие или б/ упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя. - Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и указания за употреба. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката /обособена позиция, за която кандидатства. Участниците трябва да предоставят сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. Участниците трябва да разполагат разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. Възложителят няма право да изиска от участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел. Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да: - Да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава членка. - Да са въвели Система за управление на качеството за дейност, еднаква или сходна с обекта на поръчката; - Да имат възможност да доставят медицински консумативи с остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % от срока на годност, указан върху опаковката за съответния консуматив.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Абсорбент на въглероден диоксид”
1) Кратко описание

Абсорбент на въглероден диоксид

2) Общ терминологичен речник (CPV)

24315000

Описание:

Различни неорганични химически продукти

3) Количество или обем

Абсорбент на въглероден диоксид

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане
1) Кратко описание

Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33157000

Описание:

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане

3) Количество или обем

Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Комплекти за обдишване с кислород
1) Кратко описание

Комплекти за обдишване с кислород

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33157200

Описание:

Комплекти за обдишване с кислород

3) Количество или обем

Комплекти за обдишване с кислород

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Трахеални и трахеостомни канюли
1) Кратко описание

Трахеални и трахеостомни канюли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141220

Описание:

Канюли

3) Количество или обем

Трахеални и трахеостомни канюли

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за продължителна диализа
1) Кратко описание

Консумативи за продължителна диализа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33181520

Описание:

Консумативи за бъбречна диализа

3) Количество или обем

Консумативи за продължителна диализа

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
210000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Епидурална анестезия
1) Кратко описание

Епидурална анестезия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141328

Описание:

Епидурални игли

3) Количество или обем

Епидурална анестезия

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Спинални и плексусни игли
1) Кратко описание

Спинални и плексусни игли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141321

Описание:

Анестезиологични игли

3) Количество или обем

Спинални и плексусни игли

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Консуматив за инвазивно измерване на налягане
1) Кратко описание

Консуматив за инвазивно измерване на налягане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33123100

Описание:

Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)

3) Количество или обем

Консуматив за инвазивно измерване на налягане

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Консуматив за затопляне
1) Кратко описание

Консуматив за затопляне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33186200

Описание:

Нагряване на кръв и флуиди

3) Количество или обем

Консуматив за затопляне

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Маски за обдишване
1) Кратко описание

Маски за обдишване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33157100

Описание:

Маски за медицински газове

3) Количество или обем

Маски за обдишване

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Нестирилни латексови и силиконови шлаухи
1) Кратко описание

Нестирилни латексови и силиконови шлаухи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

19500000

Описание:

Каучукови и пластмасови материали

3) Количество или обем

Нестирилни латексови и силиконови шлаухи

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Ларингеални маски
1) Кратко описание

Ларингеални маски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33171210

Описание:

Ларингеална маска за анестезия и реанимация

3) Количество или обем

Ларингеални маски

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за мониторинг
1) Кратко описание

Консумативи за мониторинг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33195000

Описание:

Система за наблюдение на пациенти

3) Количество или обем

Консумативи за мониторинг

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
404000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Специални тръби и катетри
1) Кратко описание

Специални тръби и катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33171000

Описание:

Инструменти за анестезия и реанимация

3) Количество или обем

Специални тръби и катетри

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване