Версия за печат

00684-2014-0028

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница "Лозенец", ул. Козяк №1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=80.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул. Козяк №1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Прогнозна стойност без ДДС
147800 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

48


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие: - за обособена позиция I „Доставка на течен медицински кислород“ в размер на 1 200.00 лв. (хиляда и двеста) лева - за обособена позиция II „Доставка на газообразен медицински кислород“ в размер на 48.00 лв. (четиридесет и осем) лева - за обособена позиция III „Доставка на двуазотен окис /райски газ/“ в размер на 200.00 лв. (двеста) лева - за обособена позиция IV „Доставка на въглероден двуокис“ в размер на 6.00 лв. (шест) лева - за обособена позиция V „Доставка на газообразен аргон“ в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири) лева гаранция за изпълнение : - 0.05 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участи образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да притежават: -Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти – медицински газове /обособени позиции №№ І, ІІ и ІІІ/ Или Разрешение за производство/ внос на лекарствени продукти /течен медицински кислород, газообразен медицински кислород, диазотен оксид, въглероден диоксид / -Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове, издадено от производителя или вносителя на лекарствените продукти. -АДР – Свидетелства на водачите превозващи опасни товари и /медицински газове/ -Удостоверение за одобрените ППС от ИА „Автомобилна администрация“ за превозване на медицински газове. -Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за меторологичен и технически надзор /за обособена позиция І/ -Сертификат за добра производствена практика -Сертификат за анализ на партиди за медицински газове Участниците трябва да представят разрешение за употреба на лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛСХМ или регламент ЕО №726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета съгласно чл.7, ал.1 от ЗЛСХМ. за: -Течен медицински кислород -Газообразен медицински кислород - Диазотен оксид /Райски газ/ и одобрена кратка характеристика на продукта, в предвидените от закона случаи; Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват доставка на лекарсвени продукти. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински газове като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на медицински газове, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране медицински газове. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват доставка на медицински газове; Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински газове като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на течен медицински кислород“
1) Кратко описание

„Доставка на течен медицински кислород“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

600 т.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 48

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на газообразен медицински кислород“
1) Кратко описание

„Доставка на газообразен медицински кислород“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

4000 м3

Прогнозна стойност, без ДДС
4800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 48

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на двуазотен окис /райски газ/“
1) Кратко описание

„Доставка на двуазотен окис /райски газ/“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

2000 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 48

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на въглероден двуокис“
1) Кратко описание

„Доставка на въглероден двуокис“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

400 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 48

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на газообразен аргон“
1) Кратко описание

„Доставка на газообразен аргон“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

400 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 48