Версия за печат

00153-2014-0002

BG-Русе: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИЗС "Образцов чифлик", кв.Образцов чифлик, ул."Проф. Иван Иванов" 1, За: Радослав Якимов, Р.България 7007, Русе, Тел.: 082 820801, E-mail: izs.rousse@gmail.com, Факс: 082 820800

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: земеделие

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Производствено-експериментална база на Института в кв.ДЗС, гр.Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14310000, 24453000, 03111000

Описание:

Минерални торове
Хербициди
Семена

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Минерални торове - около 154000лв.; 2. Препарати за РЗ - около 100000лв.; 3. Семена за посев - около 46 000лв..

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - 50лв. /0,0175%/; 2. Гаранция за изпълнение на договора, представена от определения Изпълнител - 0,5% от стойността на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път, в лева, срещу издадена фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта /образец/; 2. Единен идентификационен код и БУЛСТАТ; 3. Декларация по чл.49, ал.9 от ЗОП; 4. Документ за гаранция за участие; 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в Обявлението за ОП; 6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в Обявлението за ОП; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката включващо и срок за изпълнение; 8. Ценово предложение /образец/; 9. Документ за закупена документация /копие/; 10. Проект на договор - 3 броя; 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка, съгл.чл.50, т.1 от ЗОП; 2. Годишен финансов отчет /2013г./; 3. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на ОП за последните 3 години;
Минимални изисквания: 1. Удостоверение от банка, съгл.чл.50, т.1 от ЗОП; 2. Баланс и отчет за приходите и разходите/2013г./; 3. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на ОП за последните 3 години;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на ОП изпълнени през последните 3 години; 2. Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване; 3. Списък на техническите лица, включително и на тези, които отговарят за контрола на качеството; 4. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят.
Минимални изисквания: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на ОП изпълнени през последните 3 години; 2. Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване; 3. Списък на техническите лица, включително и на тези, които отговарят за контрола на качеството; 4. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 30
Показател: Срок на доставка; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.12.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Участникът решава как да получи документацията за участие: 1. Всеки работен ден от 9,00ч. до 15,00ч. в Дирекцията на ИЗС "Образцов чифлик", етаж II, ул."Проф. Иван Иванов" 1, кв.Образцов чифлик, гр.Русе. Заплащане в касата на Института. 2. Изпратена на адрес за негова сметка чрез наложен платеж.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.12.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

ИЗС "Образцов чифлик" Русе, кв.Образцов чифлик, Дирекция, II етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение № 133/28.10.2014г..

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно Глава 11 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на минерални торове
1) Кратко описание

Доставка на минерални торове през 2015г. на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14310000

Описание:

Минерални торове

3) Количество или обем

Съгласно Спецификацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
154000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Препарати за растителна защита
1) Кратко описание

Доставка на препарати за РЗ през 2015г. на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24453000

Описание:

Хербициди

3) Количество или обем

Съгласно Спецификацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на семена за посев
1) Кратко описание

Доставка на семена за посев през 2015г. на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03111000

Описание:

Семена

3) Количество или обем

Съгласно Спецификацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
46000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г.