Версия за печат

00073-2014-0044

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 24-68 от 24.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Велико Търново, пл."Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Николина Христова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново, стая 318, 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/203/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Осигуряване проводимост на речните легла на р. Белица, р. Дряновска и р. Янтра - в участъци в гр. Килифарево, с. Нацовци, с. Вонеща вода, с. Райковци, с. Леденик, гр. Дебелец, Килифаревски манастир и гр. Велико Търново и направа на временни пътища във връзка с обилни валежи на 23 и 24 октомври 2014 г. в регион Велико Търново"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Налице е необходимост от откриване на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП, поради следните мотиви: Обилни валежи през нощта на 24 октомври са повишили значително нивото на река Белица при град Килифарево и водите й са излезли от коритото. Около 1.00 ч. реката е преляла, като нивото се е покачило с над метър и половина. Отнесен е временният понтон при Килифаревския манастир, монтиран през лятото на мястото на моста, разрушен при наводнението на 19 юни. Временното съоръжение е скъсано в лявата част на брега откъм манастира и се държи само в дясната си част. Значително са се повишили и нивата и на другите реки в региона на Велико Търново. 34 л/кв.м е количеството дъжд, паднало на територията на Великотърновски регион през последното денонощие, сочи справка на НИМХ. Има установени щети в участъци в гр. Килифарево, с. Нацовци, с. Вонеща вода, с. Райковци, с. Леденик, гр. Дебелец, Килифаревски манастир и гр. Велико Търново. Комисия, назначена със Заповед № РД 22-1728/23.10.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново е извършила огледи на участъците на речните легла в населените места на общината, чиято проводимост е силно намалена от извлечени и паднали дървета, дънери, храсти и натрупани наносни образувания в речните легла. При извършените първоначални огледи, комисията, назначена със Заповед № РД 22-1728/23.10.2014 г. е определила приоритетно дейностите по прочистване на речните легла с цел снижаване на риска от следващи наводнения, осигуряване на нормална проводимост в речните участъци, определени като критични в настоящия протокол и възстановяването им след наводнението. Видовете дейности са: изсичане на дървесина в речното легло; извличане на довлечена дървесна маса; земни работи - изгребване, натоварване и извозване на наноси и свлечени земни маси, възстановяване на диги; направа на временни пътища. Определените дейности следва да се считат като основание за незабавно изпълнение поради това, че проводимостта в определените критични участъци е силно нарушена и при всяко следващо повишаване оттока във водосборите и нивата в речните легла ще бъдат нанесени нови материални щети и риск за населението в поречието от разливи и наводнения. Във връзка с настоящата метеорологична обстановка в страната за интензивни валежи за област Велико Търново и предвид горното, считаме, че са налице изключителни обстоятелства по смисъла на &1, т.8 от ДР на ЗОП. "Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред. С оглед описаните обстоятелства, предизвикани от непредвидими събития, които непосредственно застрашават живота и здравето на хората или околната среда, както и предвид последвалото възникване на опасност за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред, е налице хипотезата на чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ЕТ "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА", ЕИК: 814211360 гр. Велико Търново, ул.”Моско Москов” № 17, ет. 2, ап. 3

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност на поръчката - 20000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Инж. Даниел Димитров Панов
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново