00589-2014-0021

BG-Перник:

РЕШЕНИЕ

Номер: 150 от 21.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Перник, пл. Свети Иван Рилски № 1А, За: инж. Росен Йорданов, България 2300, Перник, Тел.: 076 684298, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРНИК

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на Общ устройствен план на Община Перник в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации и Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Перник

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71400000

Описание:

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 143 от 16.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 589-2014-21
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

623932

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/10/2014 16:30
Да се чете:
30/10/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
21/10/2014 10:00
Да се чете:
31/10/2014 10:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
13/10/2014 16:30
Да се чете:
23/10/2014 16:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Илинка Миткова Никифорова
Длъжност: И.Д. Кмет на Община Перник съгласно Заповед № 1123 от 13.07.2012 г. на Кмета на Община Перник