00274-2014-0027

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-28 от 21.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Руен, ул."Първи май"18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, както до училищата, където ще се осъществява тяхното обучение така и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 30.06.2014г. с Решение с изх.№ ОП-14 на Кмета на община Руен беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:1. специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание;2. специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание;3. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание;4. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.”5. специализиран превоз на учениците на ОУ "Антон Симеонович Макаренко" с. Речица – 32км. пробег по разписание” с уникален номер на поръчката в Агенция по обществени поръчки 00274-2014-001. В последствие след приключване на работа на комисия по разаглеждане, оценка и класиране на подадените оферти стана ясно, че участниците, които са подали оферти и отговарят на изискванията, посочени в Обявление за обществена поръчка(612859) за Обосаобена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание“, Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“ и Обособена позиция 5. „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Антон Симеонович Макаренко" с. Речица – 32км. пробег по разписание” са предложили цена за изпълнение на поръчката, която надхвърля финансовия ресурс, осигурен от възложителя. Комисия, назначена със заповед №РД-08-771/29.07.14г.на Кмета на община Руен, в така откритата „открита“ по вид процедура е проверила съответствието на участниците с определните с обявлението изисквания за изпълнение на поръчката и констатирала, че всички участници, представили оферта за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1, 2 и 5 и отговарящи на изискванията, посочени в обявлението за „открита“ процедура са предложили цена за изпълнение, надхвърляща осигурения от възложителя финансов ресурс(протокол №1, №2 и №3, отразяващи работата н комисията). В последствие с Решение с изх. № ОП-14(25) от 28.08.2014г.на Кмета на община Руен откритата „открита“ по вид процедура е прекратена в частта за обособена позиция 1, 2 и 5 на основание чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП. Цититраното решение за прекратяване към настоящия момент е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

По Обосаобена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание“ до ЕТ ”Шанс- Кадир Адем”, с. Зайчар, общ. Руен, тъй като последният е предствил оферта за участие по обособена позиция 1 в «откритата» процедура и отговаря на изискванията , посочени в обявлението за открита процедура с уникален номер на поръчката в АОП 00274-2014-0012. По Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“ до «ХЕМ- 69» ЕООД, с. Соколец, общ. Руен, тъй като последният е предствил оферта за участие по обособена позиция 2 по «откритата» процедура и отговаря на изискванията, посочени в обявлението за открита процедура с уникален номер на поръчката в АОП 00274-2014-0012. По Обособена позиция 3. „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Антон Симеонович Макаренко" с. Речица – 32км. пробег по разписание” до ЕТ „Ерай тур – Неджет Смаил” ЕООД, с. Разбойна, община Руен, и до ЕТ „Балкан – 71 – Мехмед Юсуф”, с. Подгорец, община Руен, тъй като последните са предствили оферта за участие по обособена позиция 5 в «откритата» процедура и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за открита процедура с уникален номер на поръчката в АОП 00274-2014-0012. Предвид чл.5, ал.1, т.7 от ППЗОП поканата до АОП не се изпраща.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОП-14 от 30.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00274-2014-0012

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: hptt/www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Осигурения от Община Руен финансов ресурс за изпълнение на поръчката е както следва: Обособена позиция 1: „Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание“ е 21 849 (двадесет и една хиляди, осемстотин четиридесет и девет) лева без включен ДДС. Обособена позиция 2 . „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание“ е 24 370 (двадесет и четири хиляди триста и седемдесет) лева без включен ДДС. Обособена позиция 3. „Специализиран превоз на учениците на ОУ "Антон Симеонович Макаренко" с. Речица – 32км. пробег по разписание” е 13 445( тринадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет) лева без включен ДДС. Договарянето ще се състои на 24.10.2014г. часа в заседателната зала в сградата на община Руен, с. Руен, ул.“Първи май“18, като за обособена позиция 1 то да започне от 10:00часа, за обособена позиция 2- от 10:30часа и за обособена позиция 3 – от 11:00часа. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на Община Руен