Версия за печат

00396-2012-0006

BG-Борово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Град Борово, област Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на договора включва строителство за обект: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, съгласно Техническата оферта, График за изпълнение на обекта и Ценовата оферта, Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели, предложени от Изпълнителя. Дейностите по договора включват: извършване на строително-монтажни работи на мястото и предаване на обектите с протокол за извършени и приети от Възложителя видове работи /образец 19/, подписан без забележки, както и рекултивация на общинското депо, съгласно Количествената сметка до приемане на рекултивацията от Комисия по реда на чл.23 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земeделските земи и изтичане на гаранционните срокове.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
340884.95 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Работна програма /текстова част/; тежест: 10
Показател: Обяснителна записка; тежест: 10
Показател: Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Ид. номер на ОП: 00396-2012-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 515533 от 27.12.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 123 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за строителство на обект: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово
V.1) Дата на сключване договора История
16.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Консорциум «ЕКО БОРОВО», Булстат: 176462634 с адрес: гр. Русе п.к. 7000, ул.“Згориград” № 66, със съдружници “Полистрой 2001” ЕООД с ЕИК: 117556629 и "Берус" ООД с ЕИК: 827184080, ул.“Згориград” № 66, България 7000, гр. Русе, Тел.: 088 8267662, E-mail: polistroi2001@abv.bg, Факс: 082 584039

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 340884.95 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Проектът «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово» е одобрен за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при МОСВ с Протоколно решение по Протокол №3 от 30.03.2012г. на Управителния съвет на ПУДООС.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД Консорциум «ЕКО БОРОВО», с адрес: гр. Русе п.к. 7005, ул. “Згориград” № 66, представляван от Мартин Рашков Кръстев, със съдружници “Полистрой 2001” ЕООД и "Берус" ООД; 2. ДЗЗД Консорциум «Депо за отпадъци – Борово», ЕИК:176454647 с адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 30, представляван от Янко Иванов Янков , със съдружници “Аякс 2002” ООД, "Голф Балкан" ООД и "Валмекс" ЕООД.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор