Версия за печат

01841-2014-0001

BG-Кула: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ "Васил Левски", ул. Възраждане 32, За: Диана Йончева Декова, РБългария 3800, Кула, Тел.: 0938 32510, E-mail: soukula@abv.bg

Място/места за контакт: Директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.soukula.hit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.soukula.hit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г. - 60 000 литра.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
87300 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 642 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 г.
V.1) Дата на сключване договора
15.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.10.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ДМВ" ЕООД, ЕИК 117679603, ул. Воден 14, РБългария 7000, Русе, Тел.: 0886 644525

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 87300 BGN без ДДС
В Брой години 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ДМВ" ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договорените стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор.