00045-2013-0008

BG-Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД, бул. В. Априлов 15а, За: Екатерина Манчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Място/места за контакт: Екатерина Манчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 115 от 30.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2013-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Баркодирани реактиви и консумативи за клинична лаборатория съвместими с апарат Selectra XL”; Обособена позиция № 2: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория - за биохимичен анализатор BT3500” Обособена позиция № 3: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”; Обособена позиция № 4: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 1”; Обособена позиция № 5: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 2”; Обособена позиция № 6: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”; Обособена позиция № 7: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2”; Обособена позиция № 8: „Доставка на диазотен оксид (райски газ) - инхалационен газ”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 26.07.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Медицинска техника инженеринг" ООД, ЕИК 831641528, р-н "Младост", ж.к. "Младост" 1, бл.28Б, България 1000, София, Тел.: 02 4627131

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 7: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
23035.1 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.09.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 60.4% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13911.07 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Калин Калинов
Длъжност: Управител