Версия за печат

01026-2014-0015

BG-Искър: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Бистра Минковска, инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО и СИРТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com/op-0101.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com/op-0101.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект, реконструкцията на улица "Александър Стамболийски" в гр. Искър обхваща участъка от ОТ 160 до ОТ 231 с обща дължина 552 м. Улицата е от второстепенната улична мрежа – VА клас – събирателна. Съществуващата пътна конструкция е изградена от баластра – 25 см, трошен камък – 15 см и асфалтово покритие с дебелина 8 см, което е силно амортизирано и на много места - износено и разрушено, а ограничителните бетонови бордюри - с размери 18/35/100 см, на много места са потънали, имат малка видима част - от 5 до 7 см и на отделни места са счупени и разрушени.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени по приложена Количествена сметка (КС) в съответствие с техническия инвестиционен проект, настоящата Техническа спецификация, издаденото разрешение за строеж, Плана по безопасност и здраве и при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, и правилата за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност. Проектната разработка предвижда: демонтаж на старите бетонови бордюри и превоза им на депо; доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см; разкъртване, натоварване и извозване на напукания и разрушен стар асфалтобетон, а върху откритата съществуваща трошенокаменна настилка се добавя несортиран трошен камък със зърнометрия 0–56 мм. Материалът се профилира и уплътнява, като с него се оформят проектните надлъжни и напречни наклони. След доказване на проектния еластичен модул ще се продължи доизграждането на пътната конструкция чрез полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен – 4 см и плътен с дебелина 4 см. За зауствания със съседните улици, на места след фрезоване се доставя и полага плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. Неплътният асфалтобетон и плътния за зауствания се полагат след изпълнение на битумен разлив върху профилирания несортиран трошен камък. По време на изпълнение на СМР да се спазва Плана за безопасност и здраве. Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта, съобразно специфичните условия на работа на обекта. При изпълнение на строителните работи, работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предпазване от злополука и нещастни случаи. При извършване на СМР обекта да се сигнализира съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи по пътищата и улиците. Напречните наклони на улицата ще бъдат 2,5 %. Надлъжният профил е съобразен със съществуващата дворна регулация и застрояване, като при изготвяне на нивелетата е спазен минимален надлъжен наклон от 0,37% при напречен наклон 2,5%, което гарантира добро повърхностно отводняване. Максималният надлъжен наклон е 2,64%. Нивелетното решение е максимално близко до съществуващото. Пътната конструкция е следната: - плътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 200 МРа - неплътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 000 МРа - несортиран трошен камък 0 – 56 мм – 15 см, Е = 350 МРа - баластра – 25 см, Е = 200 МРа - земна основа – Е = 30 МРа. Тротоарите са в сравнително добро експлоатационно състояние. На този етап не се предвижда тяхната реконструкция. Показани са детайли за понижаване на бордюрите пред входовете на имотите. Отводняването на улицата се осъществява чрез надлъжните и напречните наклони. Изготвен е проект за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Пътните знаци са І-ви типоразмер. По време на изпълнението на ремонтните работи да не се засягат други комуникации и съоръжения. Изпълнителят следва да изготви екзекутивна документация за извършените СМР съгласно чл. 175, ал.1 от ЗУТ.

Прогнозна стойност без ДДС
203233.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Участникът следва да представи с офертата и оригинал или заверено копие на документ за внесена/учредена гаранция за участие (без ДДС) в размер на 2 000.00 лв. (Две хиляди лева);Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 15.1 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Искър: IBAN: BG09 TTBB 9400 3318 0086 08, BIC: TTBB BG22, при банка: СЖ „Експресбанк” АД, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: "Гаранция за участие в ОП с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата.Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл.62 от ЗОП.Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 15.2 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Искър: IBAN: BG09 TTBB 9400 3318 0086 08, BIC: TTBB BG 22, при банка: СЖ "Експресбанк” АД - гр. Плевен, пл.“Възраждане” № 1. В нареждането за плащане следва да бъде посочен следния текст: „Гаранция за изпълнение на ОП: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Искър и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение превеждана по банков път следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избрания изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Строителството, предмет на настоящата поръчка, се финансира от бюджета на Община Искър, област Плевен. Плащането на цената се извършва както следва: 1. Авансово плащане в размер 50 % от общата сума се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. 2. Окончателно плащане – в срок до 15 (петнадесет) работни дни, след подписване на Акт обр.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). Плащането по договора ще се извършва по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в представените от него фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При подаване на оферта, ако участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; б) всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; В договора за създаване на обединение/консорциум участниците задължително включват клаузи, определящи кои участници в него коя част от дейностите и в какъв обем ще изпълняват. Участниците в обединението/консорциума следва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е предложено за подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а) и б. б) от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът на изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на влизане в сила на договора между община Искър и избрания изпълнител на настоящата обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни и не по-малко от 20 (двадесет) календарни дни. Предложения със срок на изпълнение по-кратки от минималния срок, който е 20 (двадесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 60 (шестдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния и по-дълъг от максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: а) връчване лично срещу подпис, или б) по пощата или по куриер - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участник адрес; в) по ел. поща; г) факс. д) чрез комбинация от тези средства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата:ПЛИК №1„Документи за подбор”:1)Оферта за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата,подписани от участника;2)Справка-представ. на участника, включв. посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифиц. инф. в съотв. със законод. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. E-mail, за кореспонденция при провеждането на проц.;2.1 Декл. по чл.47, ал.9 от ЗОП;2.2 Доказат. за упражн. на профес. д-ст по чл.49,ал.1 от ЗОП,а именно:регистр. в ЦПР на строителя съгл.ЗКС.3.При обединения–копие от договора за обед.,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обед. и документ,подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Когато участникът в процедура е чуждестр. физ. или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на бълг.език,документът по т.2 се представя в офиц. превод*4)Декл.,че участника е запознат с всички условия от значение за изпълнение на поръчката;5)Декл.,че участника ще спазва всички условия, необх. за изпълнение на поръчката-по обр.;6)Декл. за приемане на условията в проекта на договора;7)Декл. за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;8)Документите посочени в Раздел ІІІ, т.2.2."Иконом. и фин. възможности"-"Изискуеми документи и инф." от обявлението;9)Документите посочени в Раздел ІІІ,т.2.3."Техн. възможности"-"Изискуеми документи и инф." от обявлението;10)Декл. по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, в която се описват видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществ. поръчка, и предвидените подизпълнители; Избраният Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, съгласно условията на чл.45а от ЗОП;11)Декл. от членовете на обединението за отговорност и ангажираност при изпълнение на поръчката;12)Декл. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд; Органите, от които участниците могат да получат необх. инф. за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ, са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“;13)Декл. за оглед на обекта;14) Документ за внесена гаранция за участие;15)Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в проц.(когато участник не се представлява от лицата, които имат право на това,съгл. док. му за съд. регистр.)Когато участникът е обединение, което не е юрид. лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, б.а) и б.б) от ЗОП се представят за всяко физ. или юрид. лице, вкл. в обединението.Докум. по чл.56, ал.1, т.1, буква "в" от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Докум. по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Деклар. по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР.- ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – Техн. предложение за изпълнение на поръчката, вкл. и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага деклар. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП/за конфиденциалност/, както и се представя Описание на Технолог. последователност на СМР,Линеен календарен график и Диаграма на раб. ръка;- ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Ценово предложение с приложена към него КСС - попълва се Приложение №1 от документацията за участие (на хартиен и електронен носител - CD). Към КСС се прилагат и анализи на единичните цени.* Офиц. превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на офиц. преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверениe от банкa; 1.2. копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът може да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в изискванията и указанията за подготовка на офертата. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да имат достъп до кредитна/и/ линия/и/ или наличен финансов ресурс в размер не по-малък от 90 000.00 (деветдесет хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако на етап разглеждане съдържанието на Плик №1 "Документи за подбор" и след прилагане на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП не представи съответните доказателства за покриване на горепосоченото минимално изисквание за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък за строителството, изпълнено, от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващи опит на участника в изпълнението на дейности за строителство на обекти, подобни (сходни) с предмета на поръчката. За дейностите, посочени от участника като дейности с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното: а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка за строителството” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнената/изпълнените дейност/и по строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката. 2. Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват в съответстващ на вида на строежа. 3. Валиден Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват съответстващ на вида на строежа. 4.Списък на експертния екип. В списъка участниците трябва да посочат за лицата, упоменати в минималните изисквания: придобитото образование, професионална квалификация и професионален опит по придобитата специалност въз основа на полученото образование. 5. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът и се прилагат съответните копия на свидетелствата за регистрация на МПС и/или инвентарни книги, договори за покупко-продажба / лизинг / договори за наем / декларации от трети лица за предоставяне на техника.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът, да е изпълнил обект/и, подобен/и (сходни) с предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на настоящата процедура. Обекта/ите, предмет на настоящата поръчка, трябва да е/са завършен/и преди датата на подаване на офертата от участника. За "обекти, подобни (сходни) с предмета на настоящата поръчка" възложителят ще приема: изграждане, ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична мрежа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени обекти с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа. 3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват съответстващ на вида на строежа. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП). 4.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: - Технически ръководител – строителен специалист, с не по-малко от 5 години професионален опит като технически ръководител в строителството; -Отговорник по контрола на качеството, който да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол на съответствието на влаганите строителни продукти с основните изисквания към строежите, с не по-малко от 3 години професионален опит; -Координатор по безопасност и здраве, който да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 г. на МРРБ, с не по-малко от 3 години професионален опит. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор на експертите се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. 5. Участникът да има на разположение минимум следната техника за изпълнение на поръчката (собствена и/или наета): 1. Багер – 1 бр.; 2. Самосвали – 2 бр. 3. Валяци – 3 бр., в т. ч. – един пневматичен и два бандажни; 4. Виброплочa – 1 бр.; 5. Фадрома – 1 бр. 6. Асфалтополагач – 1 бр.; 7. Водоноска – 1 бр. 8. Къртач – 1 бр.. 9. Автогудронатор – 1 бр. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако на етап разглеждане съдържанието на Плик №1 "Документи за подбор" и след прилагане на разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП не представи съответните доказателства за покриване на гореизброените минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка по т.1, т.2, т.3 и т.5.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 – Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: П2 – Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 40
Показател: П3- Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 19.1 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Искър, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: www.iskarbg.com, раздел „Профил на купувача”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Искър www.iskarbg.com, Раздел „Профил на купувача”: http://iskarbg.com/op-0101. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. В този случай възложителят предоставя документацията срещу заплащане, което е в размер на 19.10 лв. с ДДС, след представяне на документ, че същата е платена. Документацията за участие може да се закупи и получи и в сградата на община Искър от 9.00 часа до 17.00 часа, всеки работен ден от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до 17.11.2014 г. на адрес: гр. Искър, община Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, ст. 207. Сумата може да бъде внесена в касата на община Искър, Център за услуги и информация – І-ви етаж, гише № 2 или с платежен документ по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG93 TTBB 9400 8418 0085 91 вид плащане: 447000 BIC: TTBB BG22 при банка: СЖ „Експресбанк” АД, клон Плевен На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа, в сградата на Община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул."Георги Димитров" № 38, етаж втори, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър. Същото важи и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал – отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл. 69 ал. 1, т.4 от ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! Приложение № 1 към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!. Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели!!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител. Участник, който не е представил Приложение №1, съгл. условията на настоящата поръчка, и/или не е представил Анализи на ед. цени ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Към отстраняване се пристъпва след като Комисията е приложила чл. 68, ал. 8 - 11 от ЗОП; Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата и участник: - който, не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, а именно: - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; -е лишен от правото да извършва строително-монтажни работи,свързани с реконструкция на улична мрежа, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; -е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравосл. и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против труд. права на работниците; - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на проц.за възлагане на общ поръчки; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. Забележки:1. Участник, който не опише към своето Техническо предложение Технологичната последователност на строителството и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 2. Технически инвестиционен проект с приложена КС, освен приложен към документацията за участие, също така е на разположение на участниците в настоящата процедура за преглед и запознаване с детайлите по него, всеки работен ден до изтичане на срока за закупуване на документацията за участие в сградата на общинска администрация на община Искър, гр. Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, тел.: 06516 2424, Факс: 06516 2196, лица за контакт: Бистра Минковска и инж. Николина Горанова.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4 и ал. 7 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ