Версия за печат

01841-2012-0001

BG-Кула:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СОУ "Васил Левски", ул. "Възраждане" 32, За: Диана Йончева Декова, РБългария 3800, Кула, Тел.: 0938 32510, E-mail: soukula@abv.bg

Място/места за контакт: Диана Йончева Декова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soukula.hit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.soukula.hit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 25.10.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01841-2012-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен и компресиран природен газ за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула за отоплителни сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1098 от 07.11.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ДМВ" ЕООД, ул. Воден №14, РБългария 7000, Русе, Тел.: 0886 644525, Факс: 082 822849

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на газьол за отопление, маркиран червен за нуждите на СОУ "Васил Левски", гр. Кула, за отоплителни сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.11.2012 г. 

Крайна дата

07.11.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
82000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 31.73% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.10.2014 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване на договора

Изчерпано количество.

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
81452.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Диана Йончева Декова
Длъжност: Директор