Версия за печат

00074-2014-0003

BG-гр.Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 113 от 16.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Белфери"ЕООД, ул."Цар Симеон Велики "№23, За: Иван Михайлов Томов -Управител , Юлияна Рачева -Юрисконсулт, РБългария 9178, гр.Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-110-bella.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла" .Моторен кораб "Белла" е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика , при повреда или ремонт на м/ф "Белослав". За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав, е необходимо да се извърши доков ремонт на м/к "Белла" , съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция "Морска администрация"

II.3) Кратко описание на поръчката

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла"".Моторен кораб „Белла” е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика , при повреда или ремонт на м/ф”Белослав”. За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на м/к”Белла” съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА Морска администрация .

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50241100

Описание:

Услуги по ремонт на кораби

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 112 от 14.10.2014 г. 
Година и номер на документа:
2014-628493
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 74-2014-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.10.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел І.Възложител Адрес на възложителя Адрес на профила на купувача

Вместо:

www.beloslav.org

Да се чете:

www.beloslav.org http://beloslav.org/subsection-110-bella.html

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Михайлов Томов
Длъжност: Управител