Версия за печат

01158-2014-0016

BG-Варна:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП "Пристанищна инфраструктура", Клон ТП "Пристанище Варна", пл."Славейков"1, За: Гергина Русева, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 705922, E-mail: g.ruseva@bgports.bg, Факс: 052 655902

Място/места за контакт: Гергина Русева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Проекти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна дейност или дейности на възложителя

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

Открит конкурс за Идеен проект – визуализация за „Реконструкция на сграда – „Дом на транспортните работници“ в гр. Варна, бул. „ Приморски“ № 5

ІІ.1.2) Кратко описание

Открит конкурс за Идеен проект – визуализация за „Реконструкция на сграда – „Дом на транспортните работници“ в гр. Варна, бул. „ Приморски“ № 5. Предмет на поръчката е изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект. Обхватът и съдържанието му трябва да бъдат достатъчни, за да послужат като основа за изработване на следващите фаза на проектиране - Технически и/или Работен проект. Освен това идейният проект трябва да позволи на Възложителя да избере най-доброто за него архитектурно-пространствено и функционално решение, строително- конструктивно решение, инсталационни и технологични решения при съобразяване със съществуващото положение, подкрепено от технико-икономическа обосновка.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения. Когато участник в конкурса е обединение, което не е юридическо лице, се представя нотариално заверено споразумение между членовете на обединението за извършване на дейностите – задача на настоящия конкурс и в последващата фаза на проектиране. В споразумението се определя представляващ обединението и се посочва разпределението на дейностите между участниците. Участникът представя нотариално заверено пълномощно от участниците в обединението в полза на представляващия обединението.

ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия

Ръководителят на екипа, изготвил конкурсния проект, трябва да има професионална квалификация "архитект", пълна проектантска правоспособност, да е вписан в регистъра на Камарата на архитектите и да има минимум 5 г. професионален опит. Членовете на екипа трябва да имат професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер", проектантска правоспособност и минимум 2 г. професионален опит. Чуждестранните лица представят доказателства за признаване на професионална квалификация и проектантска правоспособност в България съгласно действащата нормативна уредба.


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

Открит

ІV.3) Критерии за оценка на проектите

- К1 „Функционални изисквания”, с тежест 40 %; 1. Представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения отговаря в най-пълна степен на поставените от възложителя цели и задачи за мероприятията в конкурсната програма, има пълно съответствие със специфичните изисквания. 40 точки 2.Представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения отговаря в средна степен на целите и задачите, поставени от Възложителя за мероприятията в конкурсната програма, има частично съответствие със специфичните изисквания. 20 точки 3.Представеното от участника решение за функционалните възможности и технически решения отговаря в недостатъчна степен на целите и задачите, поставени от Възложителя за мероприятията в конкурсната програма, съответствието със специфичните изисквания е в недостатъчна степен. 5 точки - К2 „Качествени изисквания”, с тежест 20 %; 1.Представеният от участника проект отговаря на съвременността на архитектурно-строителните решения, на съвременните технологични решения за изпълнение на конструктивната част и на качеството и дълготрайността на вложените строителни материали. 20 точки 2. Представеният от участника проект отговаря на две от поставените три изисквания за съвременност на архитектурно-строителните решения, съвременни технологични решения за изпълнение на конструктивната част и на качество и дълготрайност на вложените строителни материали. 10 точки 3. Представеният от участника проект отговаря на едно от поставените три изисквания за съвременност на архитектурно-строителните решения, съвременни технологични решения за изпълнение на конструктивната част и на качество и дълготрайност на вложените строителни материали. 5 точки - К3 „Икономическа целесъобразност на проекта”, с тежест 40 %. Оценяването по показател К3 се извършва, като се сравняват предложените от участниците приблизителни стойности за изпълнение на проекта по следната формула: О уч. = П1 най-ниска предл. цена x 40 П2 цена на участника Комплескната оценка се получава като сума от общите оценки по отделните критерии за оценка по следния начин: К= К1+ К2 + К3. Максималната комплексна оценка е 100. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. . При равен брой точки предимство има участникът получил най-много точки по показателя К1.

IV.4) Административна информация
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 08.12.2014 г. , Час 17:00
Платими документи

НЕ

Цена: , валута
ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 08.12.2014 г. , Час: 17:00
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите

Български

ІV.5) Награди и жури
ІV.5.2) Инофрмация за плащанията към всички участници

Конкурсната документация може да бъде получена безплатно на адрес: гр. Варна 9000, пл. „П. Славейков” № 1, деловодство. Конкурсната документация се публикува и на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“: www.bgports.bg.

ІV.5.3) Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

ДА

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ДА


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2014 г.