Версия за печат

00152-2014-0001

BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул."Ниш" №1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на течни горива за нуждите на автомобилите на ЦСМП Велико Търново за периода 01.01.2015г. — 31.12.2016г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Свищов, община Елена, община Полски Тръмбеш, община Стражица, община Павликени, както и при необходимост всички останали бензиностанции на изпълнителя
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят ще доставя на Възложителя горива - Бензин А95 Н и Дизелово гориво, за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г. Доставката ще се извършва 24 часа в денонощието в бензиностанциите на Изпълнителя, на териториите на община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Свищов, община Елена, община Павликени, община Полски Тръмбеш, община Стражица, както ипри нужда във всички други бензиностанции на изпълнителя

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества за две години, са съответно: Автомобилен бензин А95 Н – 5 000 литра и Дизелово гориво – 143 500 литра.

Прогнозна стойност без ДДС
315065 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2015 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциятаза изпълнение е в размер на 2% (два процента) от прогнозната стойност на договора и е с валидност, съответстваща на срока на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от държавния бюджет. Плащанията се извършват по банков път, след изтичане на съответния календарен месец, и в срок до 30 дни след получаване от възложителя на издадената фактура и детайлната разпечатка за зареденото гориво и неговата стойност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да е изпълнявал поръчки с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (при съобразяване на чл.51, ал.4 от ЗОП) и да разполага с бензиностанции и техническото оборудване на териториите на община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Свищов, община Елена, община Полски Тръмбеш, община Стражица, община Павликени. Следва да представи сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на горивата със съответните стандарти; декларации за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него горива съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 от цитираната Наредба, от които да е видно, че посочените партиди са предназначени за разпространение и/или използване на търговските обекти на участника; действащ договор с производител или разпространител или вносител за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на България (заверено от участника копие); сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO или еквивалент (в срока на неговата валидност) за обекта на процедурата на производителя и на участника (заверени от участника копия).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма такова изискване.
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на работещите 24 часа в денонощието бензиностанциите и техническото оборудване, с които разполага участникът на територията на община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Свищов, община Елена, община Полски Тръмбеш, община Стражица, община Павликени, които са оборудвани с терминали за плащане с кредитни карти за безналично плащане.
Минимални изисквания: Участникът да разполага с бензиностанцииу работещи 24 часа в денонощието на територията на община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Свищов, община Елена, община Полски Тръмбеш, община Стражица, община Павликени, които са оборудвани с терминали за плащане с кредитни карти за безналично плащане.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.12.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.12.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.12.2014 г.  Час: 09:00
Място

град Велико Търново, ул."Ниш" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците в откритата процедура или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

октомври 2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

октомври 2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120 и сл. ог ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ