Версия за печат

00074-2014-0003

BG-гр.Белослав: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Белфери"ЕООД, ул."Цар Симеон Велики "№23, За: Иван Михайлов Томов -Управител , Юлияна Рачева - Юрисконсулт, РБългария 9178, гр.Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доков ремонт на моторен кораб «Белла»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: В док на корабостроителен и / или кораборемонтен завод
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла"".Моторен кораб „Белла” е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика , при повреда или ремонт на м/ф”Белослав”. За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на м/к”Белла” съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА Морска администрация .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50241100

Описание:

Услуги по ремонт на кораби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно ремонтна ведомост за доков ремонт : 1.Сервизни работи .Приемане на м/к "Белла" в кораборемонтен завод . 2.Докуване.Боядисване подводна част , кинстонни части , товарни марки , поставяне цинкови протектори . 3.Машинно отделение.Боядисване на сантини и метални плитове.Проверка измервателни прибори . 4.Валопровод , дейдвудно устройство , гребен винт, демонтаж , замерване хлабини , проверка лагери , набивки и монтаж. 5.Корпусни работи .Боядисване на палуби и бордове над водолинията . До 15% (петнадесет ) процента непредвидени разходи без ДДС от прогнозната стойност (4500-четири хиляди и петстотин) лева без ДДС , след изваждане кораба на док и неговото оглеждане.Невписани в ремонтната дейност ремонтни дейности изискани след щателна проверка от Български корабен регистър и ИА Изпълнителна агенция "Морска администрация" .

Прогнозна стойност без ДДС
30000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

19.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изискват.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителя изплаща на Изпълнителя 60% от дължимата сума в лева без ДДС до 5(пет) работни дни след подписване на Акта за край на ремонта и издаване на фактура. Останалата дължима сума по Договора Възложителя ще изплати на Изпълнителя в срок до три месеца от подписване на Акта за край на ремонта и издаване на фактура , като за този период няма да се дължат лихви и неустойки от страна на Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.Когато участникът в процедурата е обединение , което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа , с който е създадено обединението .С този документ следва по безусловен начин да се удостовери , че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Участник, за когото е налице , което и да е от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 1.1.Офертата не е изготвена на български език. 1.2.Не е предствен някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП. 1.3.Налице са обстоятелствата по чл.46 и чл.48 от ЗОП . 1.4.Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл.57 , ал.2 от ЗОП. 1.5.Участникът не отговаря на изискванията за технически възможности.(ІІІ.2.3.) от обявлението . 1.6.Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение , когато се участва в процедурата под такава форма. 1.7.Ако по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи , че е : - представена невярна информация за доказване на съответствието между офертата и обявените от възложителя критерий за подбор и/или не е представeн някой от изискваните от възложителя документи и/или - има не попълнени данни и/или - има данни в противоречие в официален документ. 1.8.Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение , което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по- благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка , освен ако участникът не докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл.70 от ЗОП.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник , при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключения на обстоятелството по т.1, б "е") и ал.5 от ЗОП , както и следните обстоятелства по чл.47 , ал.2 от ЗОП ,а именно:1.Който е в открито производство по несъстоятелност , или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ , а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда , или кандидатът или участникът е преустановил дейността си ;2.Който е лишен от правото да упражнява определена професия (ремонт на кораби) или дейност (кораборемонт), съгласно законодателството на държавата , в която е извършено нарушението; 3.Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка , доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;4.Който е осъден с влязла в сила присъда освен ако не е реабилитиран , за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от НК против трудовите права на работниците ;5.Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК , във връзка с провеждане с процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 съдържа: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата , подписан от участника. 2.Оферта В офертата се посочва единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър, Булстат и / или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен както и адрес , включително и електронен за кореспонденция за провеждане на процедурата . 3.При участници обединения - документ , подписан от лицата в обединението , в които задължително се посочва представляващия. 4.Декларация за приемане на условията в проекта на договор . 5.Декларация за запознаване с обекта на поръчката . 6.Информация за подизпълнителите , ако се предвиждат такива , която съдържа: 6.1.Списък на подизпълнителите , които ще участват при изпълнениена поръчката , както и вида на работите , които ще извършват и дела на тяхното участие . 6.2.Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката . 7.Нотариално заверено пълномощно на лицето , което представлява участникът в процедурата .Пълномощното се представя , когато : 7.1.Участникът е обединение , което не е юридическо лице ;В тези случаи лицето, представляващо участникът следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението .Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител) , както и изрично заявление , че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участникът в процедурата .Не се представя пълномощно на лицето , което представлява участник в процедурата - обединение , което не е юридическо лице , ако в договора за обединение участниците са го определили за лице , което представлява обединението 7.2.Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация . 8.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП . 9.Декларация за солидарна отговорност . 10.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 , ал.7 и за липса на обстоятелство по чл.8 , ал.8 т.2 от ЗОП . 11.Документи - доказателства за техническите възможности и / или квалификация по чл. 51 от ЗОП (точка 24.13. от Указания за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :Доков ремонт на мк "Белла") Плик №2 с надпис : "Предложение за изпълнение на поръчката " съдържа : 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката . Плик №3 с надпис "Предлагана цена" съдържа : 1."Ценова оферта " ( Предлагана цена ).Неразделна част от Ценовата оферта е Ремонтна ведомост-Приложение 1.1.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и / или квалификацията си , участниците представят следните документи : 1.Списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, ( корабостроене, кораборемонт и/или преустройство на кораби), изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си . 2.Документ за собственост или наем на плаващ док. 3.Сертификат за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация (Корабостроене, кораборемонт и/или преустройство на кораби) или еквивалентен , както , издаден от независими лица , които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна Агенция "Българска служба за акредититация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация ( European Cooperation for Accreditation) , за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а , ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение , което не е юридическо лице изискванията по горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 4.Свидетелство от БКР или еквивалент на квалификационната организация за изпълнение на кораборемонт.
Минимални изисквания: Участикът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и / или квалификация : 1.Общо за последните три години считано от датата определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си , да е изпълнил успешно услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, ( корабостроене, кораборемонт и/или преустройство на кораби). 2.Да имат собствен или нает плаващ док . 3.Да имат внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация (Корабостроене, кораборемонт и/или преустройство на кораби) или еквивалентен , както , издаден от независими лица , които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна Агенция "Българска служба за акредититация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация ( European Cooperation for Accreditation) , за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а , ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. В случай, че участникът е обединение , което не е юридическо лице изискванията по горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. 4.Да притежава свидетелство от БКР или еквивалент на квалификационната организация за изпълнение на кораборемонт.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най- ниска предложена цена за ремонта ; тежест: 55
Показател: Най- къс срок за ремонта ; тежест: 25
Показател: Най- дълъг гаранционен срок след ремонта ; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

В офиса на "Белфери"ЕООД , гр.Белослав , ул."Гебедже "№8

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата , в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се възползва от правото си да ползва сроковете по чл.64 , ал.3 от ЗОП , като предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата , на следния интернет адрес :www.beloslav.org - "Белфери ЕООД - Профил на купувача. Допълнителни разяснения по документацията за участие ( съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП ) може да се изискат на следния е -mail адрес :belferi@abv.bg - до 11.11.2014г. на вниманието на г-н Иван Томов -Управител "Белфери"ЕООД или Юлияна Рачева - юрисконсулт "Белфери"ЕООД.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка . Решенията се обжалват пред комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност , включително за дискриминационни икономически , финансови , технически или квалификационни изисквания в обявлението , документацията или във всеки друг документ , свързан с процедурата .Жалбата може да се подава в десет дневен срок от : 1.Публикуването на Решение и Обявление в регистъра на Обществените поръчки , а относно изисквания , които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията , когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата ; 2.Получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата ; 3.Публикуване на Обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на Обществените поръчки или в "официален " вестник на Европейския съюз - срещу Решението за избор на изпълнител.Жалба може да се подава от всяко от лицата , посочени в чл.120, ал.4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ