Версия за печат

01605-2014-0040

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Петър Муков, Р България 1080, София, Тел.: 02 8907305 ; 0882 288342, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на токоснематели и резервни части за тях, за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за ремонтната дейност на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на токоснематели и резервни части за тях, за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за ремонтната дейност на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период. Поръчката е с 6 /шест/ обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
206630 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

150


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранциите за участие - Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума внесена в сметката на Възложителя "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF – представя се по преценка на участника в една от двете форми със срок на валидност 150 (сто и петдесет) календарни дни след крайния срок за получаване на офертите в оригинал или копие на документ за внесена парична сума по сметката на Възложителя. Гаранцията за участие представлява абсолютната сума от 2066,30 лева за цялата поръчка или съответно за всяка обособена позиция както следва: Обособена позиция № 1 - 1650,00 лева; Обособена позиция № 2 - 100,80 лева; Обособена позиция № 3 - 144,00 лева; Обособена позиция № 4 – 42,00 лева; Обособена позиция № 5 – 42,50 лева; Обособена позиция № 6 - 87,00 лева; В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано – “Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на токоснематели и резервни части за тях, за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за ремонтната дейност на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период, включваща 6 /шест/ обособени позиции (посочва се обособената позиция). Участникът представя гаранция със съответната стойност в пълния й обем по отделно за съответната обособена позиция, за която участва. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изпълнение на договора или парична сума, внесена по следната сметка на Възложителя - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начина на плащане е регламентиран в документацията за участие, проекта на договора и офертата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявени условия на Възложителя в документацията за участие. Офертата задължително да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника или от изрично урълномощено от него лице. 2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Нотариално заверено пълномощно съдържащо всички данни за лицата (упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 4. Декларации: 4.1 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 1; 4.2 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 3; 4.3 Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение № 8; 4.4 Декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики; 4.5 Декларация по чл. 56, ал. 1 т.6 от ЗОП - Приложение № 2. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата, участници при наличието на обстоятелства по чл. 69, ал. 1 и/или чл. 47, ал. 1 и/или чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2, се представя в официален превод, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника по чл. 50, ал. 1 или ал. 2 от ЗОП – документ по преценка на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: - списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,датите и получателите – справка по образец на Приложение № 5 от документацията за участие съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - удостоверение за добро изпълнение на доставка на рез.части за електрически локомотиви за поне една от серии 44 и45, от посочен в списъка Възложител, което да съдържа стойността и датата, на която е приключил Договора. Удостоверението да съдържа дата и подпис на издателя и данни за контакт. -Когато участникът не е производител, да представи оригинален документ / може и нотариално заверено копие / от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2014 и 2015 год. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./. -Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие заверено от участника. -Образец на сертификат за качество и протокол/и от изпитания на предлаганите резервни части, издаван от производителя – копие заверено от участника. -Ако участникът предлага оригинални токоснематели и резервни части за тях по каталожни и чертожни номера от каталога на производителя на електрически локомотиви серии 44 и 45, трябва да представи спецификация на предлаганите резервни части / в съответствие със спецификацията за доставка на Възложителя / с посочени каталожни и чертежни номера и заверена от производителя за производство и доставка през 2014 и 2015 год. с оригинален под-пис и печат, с която спецификация се удостоверява, че предлаганите резервни части отговарят по предназначение, технически характеристики и присъединителни размери на резервните части от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 44 и 45. -Ако участникът предлага токоснематели и резервни части тях, съответстващи по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните (от каталога на производителя на електрически локомотиви серии 44 и 45), трябва да представи: спецификация на предлаганите резервни части /в съответствие със спецификацията за доставка на Възложителя/ с приложени към нея чертежи, разработка на производителя и завере-на от него за производство и доставка през 2014 и 2015 г. с оригинален подпис и печат. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него резервни части с тези от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 44 и 45.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване Документацията може да се предостави и на хартиен носител, като в този случай обявената цена се заплаща в касата на "БДЖ Пътнически Превози"ЕООД, гр.София ул."Иван Вазов" №3 или по сметка в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF, и се получава срещу платежен документ в деловодството на "БДЖ ПП" ЕООД всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Документацията може да се изпрати и чрез куриер за сметка на получателя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или изрично упълномощени техни представители, за което се представя пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на токоснематели /комплект/.
1) Кратко описание

Доставка на токоснематели /комплект/ за електрически локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

15 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
165000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 150

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на плъзгач за токоснемател.
1) Кратко описание

Доставка на плъзгач за токоснемател за електрически локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

80 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
10080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 120

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на опорен полимерен изолатор тип П29,5.
1) Кратко описание

Доставка на опорен полимерен изолатор тип П29,5 за токоснемател за електрически локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

96 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
14400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на рамо /68Е97-005/.
1) Кратко описание

Доставка на рамо /68Е97-005/ за електрическ локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

50 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на рамо /68Е97-006/.
1) Кратко описание

Доставка на рамо /68Е97-006/ за електрически локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

50 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
4250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на амортисьор /68Е97-00/.
1) Кратко описание

Доставка на амортисьор /68Е97-00/ за електрически локомотиви серии 44 и 45.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

3) Количество или обем

50 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
8700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 50