Версия за печат

01605-2014-0040

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 39 от 14.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Петър Муков, Р България 1080, София, Тел.: 02 8907305 ; 0885 249322, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на токоснематели и резервни части за тях, за електрически локомотиви серии 44 и 45” необходими за ремонтната дейност на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД е възложител по смисъла на чл. 7, т. 5 от ЗОП и на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, Секторните Възложители възлагат обществени поръчки, чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, когато не са налице условията на процедури на договаряне без обявление. Изборът за открита процедура по ЗОП е предвид осигуряването на ефективност при разходването на средства, възможността за постигане на по-добри икономически резултати, както и принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и изключване на каквито и да било съмнения за дискриминация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД