Версия за печат

00045-2014-0018

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Компллексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, Бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Бул.Васил Априлов № 15а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на пакетирана храна за пациентите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД и храна на дежурен персонал".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Двете бази на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД: I - ва база, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов" № 15А и II- ра база, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски" № 2А.
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на пакетирана храна за пациентите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД и храна на дежурен персонал".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15894220

Описание:

Ястия за болници

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
418580 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция по реда на чл.59 ал.1 и ал.2, в размер на 4186 лв. /четири хиляди сто осемдесет и шест/ лв. 12.2.Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Възложителя; парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ-Пловдив”ЕООД, Общинска банка АД Пловдив , BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; или банкова гаранция – оригинал. Гаранция за изпълнение на договора – Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ-Пловдив”ЕООД, Общинска банка АД Пловдив, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; или банкова гаранция – оригинал. 13.2 Общият размер на гаранцията за изпълнение е 2% / два процента / от стойността договора, за който участникът е избран за изпълнител по обществената поръчка;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Доставката следва да се изпълнява съгласно условията на проекто договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. 8.2.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който : 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. e обявен в несъстоятелност; 3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 8.3. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който: 1.e в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 4. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и 5, се отнасят за: а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице – търговец. ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника. 8.4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати или участници: 1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, ал.5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

•Участниците в обществената поръчка трябва да притежават Сертификат ISO 22 000:2005 или еквивалентен, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на система за управление на безопасността на храните в обектите на участника, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. •Участниците в обществената поръчка да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството на участника с БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти; •Участниците да имат действащи или изпълнени най-малко 5 /пет/ договора за приготвяне и доставка на готова храна в организации. Договорите следва да са със срок на изпълнение минимум 1 (една) година, като общият брой на столуващите (общо за петте или повече договора) следва да бъде минимум 600 (шестстотин) лица среднодневно. •Участниците в настоящата процедура следва да имат действащи или да са изпълнили успешно, общо за последните 3 (три) години до датата на представяне на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 3 (три) договора за приготвяне и доставка на готова храна в лечебни заведения; * Забележка: В изпълнените и/или действащи най-малко 5 /пет/ договора за приготвяне и доставка на готова храна в организации, може да се включват и изпълнените и/или действащи договори за приготвяне и доставка на готова храна в лечебни заведения. •Участниците в настоящата процедура следва да докажат, че разполагат с минимум 3 (три) собствени/наети транспортни средства, отговарящи на изискванията на Закона за храните, оборудвани за: превоз на готова храна, отговарящи на санитарно- хигиенните изисквания /закрит тип, хладилен/, превоз на хранителни продукти от животински произход, превоз на хранителни продукти от не животински произход; Транспортните средства трябва да притежават удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ, РЗИ). •Участниците следва да разполагат минимум с един обект за производство на храни, притежаващ удостоверение за регистрация на обект с възможност за извършване на кетърингови дейности, съгласно Приложение № 4 от Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ и съгласно чл. 14 от Закона за храните /кухня-майка/, който обект да има разрешение за производство на храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация - болнични, диетични храни. •Участниците следва да имат опит в управлението на човешки ресурси и минимум 20 (двадесет) души зает персонал към датата на обявяване на поръчката. •Участниците следва да разполагат, през целия период на осъществяване на обществената поръчка с квалифициран персонал, който да е в състояние да покрие изпълнението на предмета на поръчката, като следва да разполагат минимум с 1 (един) технолог и/ или диетолог; •Участниците следва да докажат, че помещенията, превозните средства, използваните съдове и контейнери за транспорт на храни и оборудването им отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните; •Всички служители на участниците, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на обществената поръчка следва да притежават лични здравни книжки, издадени и водени, съгласно Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена средна обща стойност; тежест: 64
Показател: Oценка на техническото предложение ; тежест: 36
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.11.2014 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 / десет / лева по банкова сметка на възложителя: Общинска банка АД, гр.Пловдив банков код SOMBBGSF, банкова сметка BG21SOMB91301010160501 , реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.11.2014 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

администрацията на „КОЦ-Пловдив”ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов”№ 15а;

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите и на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или трето лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от участника, както и представители на средства за масова информация и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ