Версия за печат

00362-2014-0003

BG-Брезово: Комбинация от изброените

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, Центрове за настаняване от семеен тип в гр.Брезово и с.Зелениково, СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област» «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Комбинация от изброените 
Място на изпълнение: Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на дейностите: «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15890000, 15500000, 15100000, 15300000, 15870000, 15330000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хранителни подправки и сосове
Плодове и зеленчуци, преработени

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна обща стойност на обществената поръчка е 170 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
170000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За участие в процедурата не се изискват гаранции за участие и гаранции за изпълнение

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на община Брезово. Заплащането на доставените хранителни стоки ще се извършва по банков път, съгласно техническото предложение, след представяне на фактура, придружена със съответните приемо-предавателни протоколи /стокови разписки/ ( копия или оригинали ). Общата стойност на договора е максимален и не е обвързваща за страните, като възложителят има право в зависимост от нуждите на общинските обекти и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата договорорена стойност за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник: - за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, буква "е",т.2, т.3 и т.4, ал.2 т.1 и 5 и ал.5 от ЗОП; - за когото се установи наличие на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, и на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; - който не е попълнил коректно образците на документите и не са изпълнени дадените указания и забележки към тях; - който не е посочил цени на всички продукти, описани в съответните образци към пликове №3; - който не е е отворил допълнителни редове на съответната таблица и дописал под основния вид предложените от кандидата разновидности на даден вид продукт или изделие. Отнася се за продуктите описани в образците /приложения към пликове №3/ с допълнение: "описват се по видове", или "по видове", или "описват се по видове и грамажи", или "описват се по размер".

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 "Документи за подбор" със следното съдържание: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от представляващия участника /в оригинал/ 2. Оферта за участие- по приложения към документацията образец; 3. Декларация с административни сведения за участника /в оригинал/; 4. Представяне на участника, което включва: 4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - по образец; 5. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия /в случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице/; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника - оригинал /когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация/; 7. Доказателства за техническите възможности по чл.51 от ЗОП и съответните минимални изисквания към тях /посочени в III.2.3/- декларация-справка по образец за транспортните средства, които ще са на разположение за срока на изпълнението на договора за доставка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 - декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП - по образец; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - за ползване /неизползване на подизпълнители и списък с имената им , с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - по приложения към документацията образец/; 10. Декларация за съгласия за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнител и се подпечатва - по приложения към документацията образец; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - по приложения към документацията образец; Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, при съблюдаване на техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката. За всяка обособена позиция, за която участника представя оферта се представя попълнено, подписано и подпечатано техническо предложение, което се поставя в отделен плик с надпис- Плик №2 за обособена позиция .......................; Плик №3 "Предлагана цена" Ценовото предложение се подготвя от участника по приложения към документацията образец.За всяка обособена позиция, за която участника представя оферта се представя попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта със съответното приложение, която ценова оферта се поставя в отделен плик с надпис- Плик №3 за обособена позиция .......................; - представя се за всяка обособена позиция, за която участника представя оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи справка-декларация, относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има собствен или нает транспорт- минимум 1 /едно/ транспортно средство за превоз на хранителни продукти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на факс 03191 2031 точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.11.2014 г.  Час: 13:00
Място

В заседателната сграда на Общинска администрация гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове. В интернет страницата на Възложителя в "Профил на купувача" се публикуват всички отговори на запитвания, както и там се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти поне два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При условията на чл.120, ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставка на хляб и хлебни изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Прогнозна стойност на доставката 13 800 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
13800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сухи продукти
1) Кратко описание

Доставка на сухи продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15890000

Описание:

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност на доставките 17 200 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
17200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставки на мляко и млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 31 100 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
31100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставки на месо и месни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Прогносна стойност 74 700 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
74700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зеленчукови и плодови консерви
1) Кратко описание

Доставки на зеленчукови и и плодови консерви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 12 700 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
12700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни стоки
1) Кратко описание

Доставки на други хранителни стоки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 9 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
9000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

доставки на плодове и зеленчуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 11 500 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
11500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 31.12.2015 г.