Версия за печат

01605-2014-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 6 от 13.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ул."Иван Вазов" №3, За: инж.В.Трифонова; инж.О.Георгиева, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0889 221249, E-mail: bdz_passengers@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"; отдел "Безопасни условия на труд"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

II.3) Кратко описание на поръчката

Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” в съответствие с "Технически характеристики за изработване на униформено облекло на работниците и служителите от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД" и Спесификация на униформеното облекло на работниците и служителите от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 18222000, 18423000, 18422000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Служебно облекло
Вратовръзки
Шалове

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 38 от 30.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-626534
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 191 - 337891 от 04.10.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2014-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

626534

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3.) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)

Вместо:

20.10.2014г., 16:30 часа

Да се чете:

30.10.2014г., 16:30 часа

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Вместо:

30.10.2014г., 16:30 часа

Да се чете:

14.11.2014г., 16:30 часа

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

31.10.2014г., 10:00 часа

Да се чете:

18.11.2014г., 10:00 часа

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
30/10/2014 16:30
Да се чете:
14/11/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3.) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)

Вместо:
20/10/2014 16:30
Да се чете:
30/10/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Вместо:
31/10/2014 10:00
Да се чете:
18/11/2014 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяна в документацията за обществената поръчка, в частта за “Технически характеристики за изработване на униформено облекло на работниците и служителите от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, свързана с явни фактически грешки и пропуски при посочване на минималните и максимални стойности на параметрите (относно състава и характеристиките на плата) на артикулите, предмет на поръчката.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД