Версия за печат

00338-2014-0017

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-38 от 13.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, За: Добрин Добрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: юрисконсулт - обществени поръчки в Д-я "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=324&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Осъществяване на авторски надзор на строеж „Създаване на зелена и достъпна градска среда централната градска част на гр. Разград“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта свързани с авторското му право за точно изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Съгласно Договор за проектиране от 15.06.2012 г. за проектиране на обект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград“, сключен между Община Разград и екип от проектанти, представлявани от инж. Петър Иванов Петров управител на „Пентагон“ ООД, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху изготвените от него проекти. Поради тези причини възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Пентагон" ООД гр. Разград, ул. "Гавраил Кръстевич" № 32, ЕИК 116588912.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 10 338.00 лв. /десет хиляди триста тридесет и осем лева/ без включен ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Денчо Стоянов Бояджиев
Длъжност: кмет на Община Разград