Версия за печат

00579-2014-0003

BG-Струмяни: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Струмяни, Община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, За: Станислава Тачева, Република България 2825, Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: Община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-148-op_613102014.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с. СТРУМЯНИ
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250, DN 200, DN 110, DN 90 и DN 75 и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо; разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта, повдигане на съществуващи ревизионни шахти, повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на съществуващ напречен отводнител. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000, 45233252, 45233330

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка на следните улици в с. Струмяни, Община Благоевград: ул. „Св.св. Кирил и Методий“, ул. „Долна Белица“, ул „Христо Ботев“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Пирин“, ул. „Струма“, ул. „Горемско възстание“, ул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Хан Пресиан“. Работата по подмяната на водопроводната мрежа включва реконструкция на Главен водопроводен клон I водопроводни клонове 1-4 и 6-36 и водопроводния клон за с. Микрево. Основните видове работи по реконструкцията на водопроводната мрежа включват изрязване и разваляне на асфалтови и бетонови настилки, направа на неукрепен тесен изкоп, извозване на излишната земна маса, доставка на пясък за легло и засипване около тръбите, полагане на пясъчна подложка по водопровода, уплътняване с ръчна тръмбовка, обратно засипване на земни почви, полагане и уплътняване на баластрена основа за легло, доставка и полагане на сигнална и детекторни ленти, доставка и монтаж на тръби от полиетилен висока плътност РЕ100 за налягане PN10 с диаметър DN 250 – 647 м. за главен водопроводен клон, DN 200 – 397м., DN 110 - 356, DN 90 – 9046м. и DN 75 – 56м. и всички придружаващи операции, включително изпитване и дезинфекция. Частта по подобряването на уличната настилка включва: 1. Земни работи: изкопи в размер на 3429м3, включително натоварване транспортиране, разтоварване на депо и оформянето му; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка в размер на 1332м3, включително натоварване транспортиране и разтоварване на депо;разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка 364м3, вкл. изкопаване, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо. 2. Пътни работи: доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия за основа с различна широчина и дебелина на пласта – 3571м3, повдигане на 39бр. съществуващи ревизионни шахти, повдигане на 17 бр. съществуващи дъждоприемни шахти; повдигане на 1бр. Съществуващ напречен отводните. 3. Асфалтови работи: доставка и полагане 26683м2 на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см; доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер с минимална технологична дебелина 6см. за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина/ 3948т.; направа на първи свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина – 26683м2; направа на втори свързващ битумен разлив за връзка с различна ширина – 26683м2.

Прогнозна стойност без ДДС
3358491.52 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума; • банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие (“ГУ“), съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път при БАНКА: ИА БАНК АД, клон Сандански, офис Струмяни IBAN: BG69IABG76483350128400 BIC: IABGBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 33 000 /тридесет и три хиляди/ лева. Възложителят до решаване на спора ще задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници ще бъдат освободени в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят ще освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато с влязло в сила решение Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката) или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 10 дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника. Гаранцията за изпълнение следва да бъде с валидност до 45 работни дни след окончателното изпълнение на договора. Допустими са и банкови гаранции по образец на съответната банка, само ако същата съдържа цялата изискуема информция и условия. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избраният за изпълнител участник избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка, посочена и по-горе - БАНКА: ИА БАНК АД, клон Сандански, офис Струмяни IBAN: BG69IABG76483350128400 BIC: IABGBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурява въз основа на Договор №01/321/00243 от 11.05.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Плащането ще се извършва както следва: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово определен % (според офертата на участника, но не повече от 50 %) от цената по офертата, в срок до 30 календарни дни след одобрение на проведената обществена поръчка за избор на изпълнител от РА - ДФЗ и представяне на фактура. Стойността на аванса се приспада пропорционално от всеки следващ акт, фактура и плащане. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор дейности, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрени от лицето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол. Срокът за одобряване на Протокол за приемане на извършени СМР и Сметка 22 от страна на Възложителя е 7 календарни дни. При забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани. Стойността на плащанията по т. 1 и 2 не може да надвишава 90 % от стойността на договора. 3. Единичните цени на СМР, посочени в количествено-стойностните сметки от Ценовата оферта са окончателни и не подлежат на корекция при изпълнението на договора. 4. При възникване в процеса на работа на непредвидени обстоятелства, довели до необходимост от отпадане на количества и видове СМР, както и при замяна на едни количества и видове с отпадналите, същите се изпълняват без непредвидени СМР и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в договора. Когато действително изпълнените количества и обеми СМР надвишават тези по договора и не могат да бъдат заменени с отпаднали такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единичните цени, посочени в неговата оферта, след сключване на отделен договор, който ще се финансира от Община Струмяни. При изпълнение на други видове СМР, извън изброените в Количествено стойностните сметки от ценовата оферта на изпълнителя, които не могат да бъдат заменени с отпаднали видове и количества СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани в съответствие с посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценови показатели в Ценовата оферта след сключване на отделен договор, който ще се финансира от Община Струмяни. 5. Окончателно плащане се извършва след подписване без забележки на протокол образец 15 за установяване годността на обекта и разрешение за ползване в срок от 30 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура. Възлож. извършва окончат. плащане по договора, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като получи от изпълн. доказателства, че е заплатил на подизпълн. всички приети от възлож. работи в присъствието на изпълн. и на подизпълн. В случаите, когато при приемането на работата изпълн. представи на възлож. доказателства, че договорът за подизпълн.е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, възлож. извършва оконч. плащане по договор за настоящата обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 "Документи за подбор",включва: 1.Представяне на участника,включващо: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща инфор-я в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес за коресп., включително електронен; б) Декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятел. по чл. 47, ал. 1, т.1 (без буква „е”), т.2- т.4, ал. 2, т.1, т.2 (предл. първо), т.2а (предл. първо), т.4 и т.5 и ал. 5 ЗОП (оригинал);в) доказателства за упражняване на проф. дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП (Уд-ние за вписване в ЦПРС на строителя за изпълнение на строежи от съответната група и категория. В случай, че уч-кът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквив. документ или декл. или удо-ние, издадени от компет. орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на уч-ка в съответен регистър на тази държава. В случай, че у-кът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от док-те, посочени по-горе, то същият прилага декл. (свободен текст), че се е запознал с услов. за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде опред. за изпълнител се задъл. при подписв. на д-ра да предс. изис. до-нт, удост. вписването му в ЦПРС. Г) админ.сведения; 2. Когато уч-кът е обед-ние, което не е ЮЛ – копие на д-вора за обед-е, а когато в д-вора не е посочено лицето, което представл. уч-ците в обединението и документ, подписан от лицата в обедин., в който се посочва представл.;3. оригинал на бан. г-ция за участие или копие от документа за внесена г-ция под формата на пар. сума; 4. Док-ва за техн-те възмож. и ква-ция по чл.51 ЗОП, изброени в поле III.2.3.) на наст. обявление; 5. Декл. за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 ЗОП;6. Декл. По чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и ако е прилож.по чл.4 от същ. зак.; 7.Декл. по чл.56, ал.1, т.8 ЗОП;8.Декл. за съгласие за участие като подизпъл.;9.Декл. по чл.56, ал. 1, т.11.; 10. Декл. за приемане условията на проекта на д-вор; 11.Декл. за запозн. със строит. площадка;12.Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълном. да представлява уч-ка в процедурата (тогава, когато у-кът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна рег-ция или д-ра за обединение, което не е ЮЛ); 13.Списък на док. и инф. съдържащи се в офертата, подписан от участника;14.Декл. за запознатост с услов. на поръчката;15.Оферта; 16.Декл. от подизп.чл.47, ал.1,т.1, б.“а“-„д“, т.2-4, ал.5 ЗОП; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, включващ: технич. предложение, включ. и срок за изпълнение, декларацията по чл.33, ал.4 ЗОП, ако е приложима; Линеен график, гаранционни срокове, работна програма и обяснителна записка. Плик №3 с надпис "Предлагана цена", включващ: Ценовото предлож. на уч-ка (по образец) и остойностени КС, ценови показатели и анализи на цените. Указание1: От участие в процедурата се отстранява участник: 1. за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т.2-4, ал.2, т.1,2 (предл. първо),2а (пред. първо), 4,5, и ал.5 от ЗОП;2. който е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на предварит. обяв. условия и изискв. на възложителя; 3. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;4. за когото е установено по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, че е представил невярна информация за доказване на съответствието с му обявените от възложителя критерии за подбор; При офериране на цена над прогнозната стойност на обществената поръчка, Възложителят ще отстрани участника от процедурата. Указание 2: Основанията за отстраняване по чл.47, ал.2, т.2 (пред. първо) ЗОП са налице, когато съответното лице (съгл. чл. 47, ал.4 ЗОП) е лишено от право да упражнява търговска дейност и/или професия в областта на строителството на сгради и благоустройствена инфраструктура. Указание 3: относно източниците на информация:в поле VI.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 год. считано от крайната дата за получаване на офертите по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП, а за строит., което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и завер. копия на разрешение за ползване/въвеждане в експлоат.на обекти от същата категория и/или копия на док., удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строит. дейности; посочват публичните регистри, в които се съдържа инф. за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството и/или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строит., както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт и/или - копия на документи, удостоверяващи изпълн., вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Справка деклар. за инженерно-техническия екип по образец. Уч.ако е необходимо представят и декл., за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението и са установени в страни, с които РБългария има визов режим. Участниците може да предлагат в справката декларация и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на участника, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 3. Заверени копия от валидни сертификати за внедрени системи за управление на качеството по стандарт ISO9001:2008 или екв. и за управление на околната среда по стандарт ISO14001:2004 или екв, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда. 4.Справка деклар. на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на поръчката и на техн. оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, техн. характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). Уч-те може да предлагат в справката деклар. и други строителни машини и техническо оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности , съгласно представеното техническо предл. и визуализирания строителен график. 5. Завер. копие на валидно Удостоверение от КСБ или декл., посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, вписано в ЦПРС за изпълнение на СМР по ПРВВЦПРС или за чуждестранни лица съответен екв. документ или д-я от компетентните органи съгласно нац. му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено да осъществява дейност си по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай, че участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.
Минимални изисквания: 1. Уч. следва да е изпълнил през посл. 5 (пет) години, считано от датата, опред. за краен срок за подаване на офертата, договор/и/ за извършване на СМР, свързани с изгр. и/или реконстр./ремонт и/или рехаб. на водопровод или друга ВиК инфраструктура и реконстр./ремонт и/или рехаб. на пътища и/или асфалтополагане. 2. Всеки уч. трябва да разполага с техн. правоспособни са лица, които да отговарят на следните изисквания: 2.1 Ръков. част «ВиК» 1 бр.- да е получил/а диплома от акредитирано висше училище (АВУ) с квал. "стр. инженер", специалност „ВиК“ или ср. образование с четиригодишен курс на обучение (СОЧГКО) и придобита професионална квалификация в областите "Техника" на ВиК или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строит. – мин. 2 г. и уч. като ръков. при изпълн. на мин. 1. обект по изгр. и/или реконстр./ремонт и/или рехаб. на водопровод или друга ВиК инфр.; 2.2 Ръков. обект за пътни и асвалтови работи 1 бр.- да е получил/а диплома от АВУ с квал. "стр. инженер", специалност „Пътен инженер“ или СОЧГКО и придобита проф. квал. в областите "Техника" на пътното стр. или за чуждестранни лица екв. съгл. законод. на държ., в която са установени; опит в областта на строит. – мин. 2г. и участие като ръков. при изп. на мин. 1 обект по изгр и/или реконстр./ремонт и/или рехаб. на пътища и асвалтополагане; 2.3 Технически ръководител 1 бр. – техн. правосп. лице съгл. Чл.163а, ал. 4 от ЗУТ или за чуждестранни лица екв. съгласно закон. на държ., в която са установени, с опит в областта на строителството– мин. 2 г. и участие като техн. ръков. при изпълн. на мин. 1 обект; 2.4 Специалист контрол на качеството 1 бр.-притеж.Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпъл. на строит. и за контрол на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания за безоп. или екв. документ, с проф. опит по контрол върху качеството на изп.на строит. мин. 2 години. 2.5 Специалист по безопасност и здраве - 1 бр. – мин. 2 години проф. опит, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009Г. или за чуждестранни лица екв. съгласно законод. на държавата, в която са установени. 3. Всеки уч. следва да притежава внедрени с-ми в обл. на строителството: ISO 9001:2008 за управление на качество и ISO 14001:2004 за управл. на околната среда или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквив. мерки за осигуряване на качеството или за опазване на ок. среда; 4.Уч. трябва да разполага със стр. машини и техн. оборудване за срока на изпълнение на поръчката, мин.: Комб. багер–2 бр., Валяк–1бр.,Товар. Авт. тип самосвал –2бр.,Тов. Авт. тип бордови–1бр.,Машина за челно заваряване на ПЕНД тръби–1 бр.,Пневматична трамбовка–1бр.,Асфалтополагаща машина–1 бр. 5.Изб. уч. следва да има регистр. в ЦПР, съгласно ЗКС за изп. на строежи от IV група, II категория, а за чуждестр. лице-представя регистрацията си в проф. или търг. регистър в държ., в която е установен, или представя деклар. или удост. за наличието на такава регистр. от компетентните органи съгл. съответния нац. закон, когато наличието на регистр. е опред. със закон като условие за осъществ. на предмета на общ поръчка, придружен с превод на бълг. език. Участн. могат да докажат съотв. си с изискването за техн. възм. и/или квалиф. от т. 1 – 5 с възможн. на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, опред. от възложителя за док. на съотв. възможности,участникът представя доказ., че при изпълн.на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тр. лица могат да бъдат посоч. подизпълнители, свърз. предприятия и др. лица, независимо от правната връзка на участн. с тях.При участие на обед.,които не са юрид. лица, съотв. с крит. за подбор се доказва от един или повече от уч. в обедин.В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участн. в обединението, който ще изпълни съотв. дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение, ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ – П2.1; тежест: 24
Показател: Техническо предложение, УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА – П2.2; тежест: 16
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Стумяни

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп в сградата, където се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурява въз основа на Договор №01/321/00243 от 11.05.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете за получаване на оферти са намалени поради наличие на обстоятелства по чл. 64, ал. 3 ЗОП, съответно със 7 и 5 дни. Указание 3 от поле III.2.1 относно източниците на информация: Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд са Национална агенция за приходите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт; Министерство на околната среда и водите и съответните му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика. Документацията е безплатна. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html, в раздел "Профил на купувача". Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез комбинация от тези средства. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 10 календарни месеца. Предложения, които са над 10 календарни месеца ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата. Минималните гаранционни срокове на изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти за конкретния строеж са съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 7 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Струмяни, Община Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, Република България 2825, Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

URL: http://www.strumyani.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ