Версия за печат

00087-2014-0130

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-309 от 10.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Пламен Симеонов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Място/места за контакт: Столична община - район "Банкя"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”. Обособена позиция № 2: „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация“.

II.3) Кратко описание на поръчката

1. Посредством изпълнението на дейностите, включени в обема и обхвата на обособена позиция № 1, определеният Изпълнител следва да организира и проведе обучения в ключови компетенции, извън каталога на ИПА, независимо от което същите са от изключителна важност за повишаване на квалификацията на служителите в район „Банкя” и по-специално тези, работещи в специализираната администрация, както и тези, работещи директно с потребители на административни услуги. В рамките на настоящата обособена позиция следва да се проведат обучения по следните основни теми: 1.1. Обучение за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн. 2. Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция № 2 „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация” са дефинирани в отговор на идентифицираните в проекта потребности от конкретни обучения, съотносими и приложими за всички 46 служители в районната администрация. Предвид посоченото, в обучителните модули по отделните теми ще бъдат включени всички 46 служители от администрацията на район „Банкя”. Обученията ще са изнесени извън административната сграда на района, в неформална среда и насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80511000, 80570000, 80533100, 80510000

Описание:

Услуги по обучение на персонала
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по компютърно обучение
Услуги по специализирано обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД09-268 от 25.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-626105
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 191 - 337270 от 04.10.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2014-130
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Вместо:

Показател: По обособена позиция № 1: Показател: Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение; тежест: 40

Да се чете:

Показател: По обособена позиция № 1: Показател: Предложен срок за организация за провеждане на обученията (сума от сроковете за двата модула); тежест: 40

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
10/11/2014 16:30
Да се чете:
26/11/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
10/11/2014 16:30
Да се чете:
26/11/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите Дата

Вместо:
11/11/2014 11:00
Да се чете:
27/11/2014 11:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Рангел Вълев Марков
Длъжност: Кмет на Столична община - район "Банкя"