Версия за печат

01605-2014-0038

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 10.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Павел Марков, Р България 1080, София, Тел.: 02 8907305 ; 0885 249322, E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907315

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД", делима на 5 обособени позиции” Обособена позиция № 1 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 181 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София; Обособена позиция № 2 - Обект: „Смяна на железопътна стрелка № 507 със стрелка тип 49 с пружинни езици – втора употреба, R 190” - Локомотивно депо София, район София; Обособена позиция № 3 - Обект: „Комплект от строително монтажни работи на ревизионен канал в експлоатационен пункт Карлово” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 4 - Обект: „Ремонт на 8-ми коловоз в локомотивно депо Пловдив” - Локомотивно депо Пловдив; Обособена позиция № 5 - Обект: „Технически район Бургас – смяна на стрелкови части, релси и траверси и анкериране на трети коловоз” - Бургас.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД", делима на 5 обособени позиции”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 37 от 26.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2014-38
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяна в „Критерии и методика за оценка на офертите”, поради допусната техническа грешка. Новата методика е налична в профила на купувача на Възложителя.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Николов Георгиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД