02538-2013-0040

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ул."Позитано" № 24а, За: МАРИЯНА ШЕРДЕНКОВА, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg/vopsofia/bg.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/vopsofia/bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1 от 13.06.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0040
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София, включващи осигуряване на всички нормативно определени функции и дейности съгласно чл.25 и чл.25а от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 28 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 История от 12.09.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Медикус - 2001" ЕИК 115628300, ул."Трети март" № 20, Република България 4013, Пловдив, Тел.: 032 693845, E-mail: medikus_2001@abv.bg, Факс: 032 693845

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
488.52 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.09.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
488.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

09.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: полковник СПАС ТОДОРОВ ИЛИЕВ
Длъжност: Административен ръководител - Военноокръжен прокурор на Военноокръжна прокуратура - София