Версия за печат

00384-2014-0016

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 24 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.1.233/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, Област Враца“. Дейностите, които ще се изпълняват са: - с. Габаре - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 2320,80 м; DN110 - 115 м; DN125 - 1729,21 м; DN160 - 882,90 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 5047,91 м. -с. Галиче - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 262,12 м; DN110 - 440,74 м; DN125 - 845,77 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 1548,63 м. -с. Попица - Обхвата на реконструкцията е със следните диаметри и дължини: DN90 - 170,15 м; DN125 - 167,98 м; DN160 - 1456,65 м; DN225 - 2036,97 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 3831,75 м. -с. Търнак - Обхвата на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 15229 м; DN110 - 429 м; DN125 - 2848 м; DN160 - 1013 м; DN200 - 461 м. Обща дължина на мрежата предвидена за реконструкция: 19980 м.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 21 от 25.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2014-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625337

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

С настоящото решение за промяна се прави промяна единствено в част от методиката за оценка на офертите, с оглед избягване на субективност. Поради ограниченото място във файла, Възложителя посочва само променените абзаци от методиката. Цялата методика може да бъде видяна в променената документация по обществената поръчка. В Показател „Работна програма” – П 1 се правят промени, както следва: •До оценка по показател „Работна програма” – П 1 се допускат само оферти, които съответстват на условията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка; •Максимален брой точки – 25 точки. Участникът трябва да разработи цялостна концепция за изпълнение на поръчката, с която да покаже предимствата на техническото си предложение по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, строителните дейности и крайния продукт, мерки за намаляване на затрудненията на местното население. Работната програма трябва да включва като минимум следното: •Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели постигане на максимална база за успешно стартиране на строителните дейности.... ... Участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, в случай че в предложената „Работна програма” липсва описание на някоя от дейностите, описани по-горе като минимално изискване на Възложителя или има описание, което съдържа съществени пропуски и е налице някое от долните обстоятелства: ... В Показател „Рискове при изпълнението” - П2 се правят промени, както следва: На оферта се присъждат 20 т. по този показател, когато: В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила и всяко едно от следните обстоятелства: - В офертата е разгледано проявлението на всички посочени от Възложителя рискове при изпълнение на поръчката, спазено е задължителното съдържание за всеки един риск – посочени е обхватът на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска (в приложимите случаи) и съответно конкретни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск; В останалите случаи оценките на участниците, чиито предложения отговарят на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, се определят както следва: В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Направено е описание на обхвата на въздействие, без да е взета предвид конкретиката на обекта, на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка; - Направено е описание на мерките за недопускане/ предотвратяване, без да е взета предвид конкретиката на обекта, на един или повече от посочените рискове, съответно обосновка, без да е взета предвид конкретиката на обекта, за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; - Направено е описание, без да е взета предвид конкретиката на обекта, на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове. В останалата си част методиката остава непроменена.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина