Версия за печат

00159-2014-0027

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1206 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, улица "Независимост" № 20, За: инж. Васко Добрев Георгиев, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за нуждите на община Добричка.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за нуждите на община Добричка. Изпълнението на доставката ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативи. Автомобилът трябва да бъде нов и да отговаря на международните норми и стандарти. Гаранционният срок на автомобила трябва да бъде минимум 24 месеца от датата на доставката. Изискванията към сервизното обслужване са съгласно техническите спецификации за автомобила. Място на изпълнение на поръчката-гр. Добрич, бул. "Трети март" № 70, като разходите за доставка са за сметка на изпълнителя на поръчката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34144511, 34144512

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1160 от 29.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-626049
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 159-2014-27
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

626049

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяната е в Раздел ІV "Технически спецификации и описание" т. 1, б "А" Вместо:-Окачване-Преден мост-механично; Заден мост-пневматично, с възможност за регулиране; Да се чете: -Окачване-Преден мост-механично; Заден мост- пневматично с възможност за регулиране или механично(ресорно);


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Йорданов Петков
Длъжност: кмет на община Добричка