Версия за печат

00956-2014-0001

BG-с. Ценово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 11/203 от 08.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Кмет на Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: 18/321/01625 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: ПЪТ RSE3212/II-54/ КАРАМАНОВО-ВАРДИМ/-НОВГРАД /II-52/ И ПЪТ RSE1210/II-54/ ЦЕНОВО - ДОЛНА СТУДЕНА – ГРАНИЦА ОБЩ./ЦЕНОВО-БЯЛА/ - БОТРОВ/ RSE1003/”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Рехабилитация на два общински пътя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45230000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД 11/197 от 25.09.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 956-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625382

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.09.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

В Документацията за участие, в пълното описание на предмета на поръчката, т. 7 се допълва с текста: Прогнозната стойност на подобект № 1 - Път RSE3212 Караманово-Новград е 1 636 853, 95 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на подобект № 2 - Път RSE1210/ Долна Студена – Ботров е 923 804, 48 лв. без ДДС. В Документацията за участие в указанията за подготовка на офертата се добявя нова т. 6.4.2.8. с текст: " Ценовата оферта по отделни подобекти, посочена в количествено стойностната сметка трябва да не надхвърля прогнозните стойности по подобекти, които са и максимално допустими разходи, като надхвърлянето им води до отстраняване на участника, независимо от това, дали общата посочена цена надхвърля общата прогнозна стойност на поръчката." В Приложение № 2 - образец на ценово предложение изразът "Обща цена за изпълнение на СМРс включени непредвидени с ДДС: ___________ лева." се заличава текстът "включени непредвидени розходи и" и придобива следната редакция: " Обща цена за изпълнение на СМР с ДДС: _________________________________ лева. Променя се Приложение № 10, като отпадат редовете "непредвидени розходи" и обща цена с непредвидени разходи. Към документацията за участие е приложен новият образец на КСС.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комися за защита на конкуреницята, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www. cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Георгиев Петров
Длъжност: Кмет на Община Ценово